Псалъэжь: Унэмыхъу хьэбахъуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

Ухэтщ си гъатхэм (Прозэу тха усэ)

Ухэтщ си гъатхэм, си псэм и сурэтыр зытращIыкIа. Сыт хэпщIыкIрэ абы? Зыри… УщызогъафIэ гъатхэ щIэращIэм, ущызохъумэ дуней псэуныгум, ущагъэлъапIэ дунеищIэ къалъхум. Уэ умыщIэххэу ущопсэу си гъатхэм. Сыт щIэгъатхэр?.. Гъатхэращ щIылъэр щыбэуэжыр и сэфэтым щихьэжыр. Зи ишэгъуэ хъыджэбзым ещхьэркъабзэщ гъатхэр, хуэбгъадэ хъун щымыIэу. Бзэрабзэу гъащIэр гъатхэм къоунэху, имыщIэу пщалъэ ди псэм зегъэпсэху. Зыхуэзгъэфащэр уэрщ а гъатхэр, узотыр тыгъэу си псэр зыхьэхуам. ГъащIэщIэ куэд къегъэщI гъатхэм, абы и къалэныр къэгъэщIынращ. Еухуэ, ехуапэ, къегъэщI, гуфIэжу и къалэныр и щIэщыгъуэу мэпсэу къыхуиуха мащIэм. Дыщыгъэпсэу зэгъусэу а зэманым. Пэжщ, къомэщIэкIыну къыщIэкIынщ уэ ар, ауэ зыщумыгъэгъупщэ мы дунейм псоми езым я пIалъэ яIэжщ. Мазищ, мазищ къудей, дынасыпыфIэнущ, псэ зыIут псори къыдэхъуапсэу. Сыт апхуэдизу щIэмащIэр? ЦIыхур щымыкIын щхьэкIэ. ФIым щIэхыу уосэ… Мэхъу мыфэмыц. Апхуэдэщ дунейр. Къыщалъхуа махуэм щегъэжьауэ лIэжыху насыпыфIа щыIэкъым.

Си гъатхэр дахэщ. Сэ пхуэзухуа дунейр, сызэрыхуейуэ пхуэзухуащ. Псыхьащ а гъатхэр къабзагъэкIэ, дахагъэкIэ, лъагъуныгъэ IэфIкIэ. ФэрыщIыгъэ зигу илъ лъэпкъым увыIэпIэ щаIэкъым абы. Щопсэу а гъатхэм усакIуэ куэд, псэм уэрэд хуаусу. Къезгъэблэгъащ къуршыбгъэ лъэрызехьэхэр а щIыпIэм, гум илъыр мыхьэнэншэмэ, абыхэм пэкIэ уэ укъахьыжынущ псори зыхэзагъэ уи дунейм.

Си гъатхэр щызохьэкI сэ мэз дахэшхуэм, сытхуэдэ удзи зыщIэт мэз губгъуэм насыпыфIэ ущымыхъункIэ Iэмал имыIэу. Дэтхэнэ къэкIыгъэри щихущхъуэщ абы цIыху нэсым, пцIыупсым – щищхъухьщ. ЩызекIуэркъым нэфI-неи. Къэблэжь уи Iыхьэщ. Зи гугъу пхуэсщIа а губгъуэм зэрызехьэу, гуфIэжу щызелъатэ бзу къомыр пщIарэт уэ. Ахэр жыгхэм фIэзу фIэблауэ, илъэсыщIэ псей ягъэщIэрэщIам хуэдэу, фIэсщ. ЩIэсщ а мэз дахэм псэущхьэу ди Тхьэм къигъэщIауэ хъуар. Умыгузавэ, ахэр зэрышхыжыркъым. Шхыныгъуэ щхьэхуэ гуэр къахуэзгупсысащ. ПсынщIэу макIуэ гъатхэм гъащIэр… ЩызиIэщ сэ а гъатхэм нэмрэ гумрэ я хъуэпсапIэ псор. ИтIанэ, щызекIуэркъым а гъатхэм ахъшэ. Ар здэщыIэм зэгурыIуэ щыIэжкъым. Къабзагъэр, пэжыгъэр – аращ сэ а гъащIэ сухуам щынэхъыщхьэр. УимыIэмэ, абы ущыпсэуфынукъым. ЗгъэщIэгъуар пщIэрэ?.. А си гъащIэр яхуэзгъэфащэу куэд къезгъэблэгъати, щыпсэуфакъым. Якъуэлъу къыщIэкIащ ахэм гъэпщкIуауэ Iэджи. Нэхъыбэм я фэкIэ къагъэлъагъуэмрэ я гум илъымрэ зэтехуакъым…

Сыхуейщ сэ тыгъэ уэ пхуэсщIыну мис а гъатхэр. ИгъащIэм, сощIэ уэ апхуэдэ тыгъэ узэримыIар. Уэ ар пхуэфащэщ.

СощIэ, пфIэмащIэщ уэ а мазищыр. Уэ ухьэзырт си гъусэу ущыпсэуну псори зэхэзыгъэщэщэж бжьыхьэми зыщIэзыгъэдие щIымахуэми. Ауэ абыхэм сэ сыщыIэжынукъым, абдеж Алыхьым схуиухуа нэгъуэщI гъатхэ сыкIуэжынущ. Умыгузавэ, умыгъэлъагъуэ уэ уи цIыхухъу нэпсыр. Сыхуейкъым ди гурыщIэм и куэдагъэр, и къабзагъэр, дахагъэр дыкъэзыгъэщIамрэ дэ тIумрэ ди зэхуаку дэкIыну. Мазищ нэужьым зыщыгъэгъупщэ къысхуиIа лъагъуныгъэр. Хуит щIыж уэ уи щхьэр, зумыгъэукI. ТIум зэдамыгуэш лъагъуныгъэр узыфэ Iейщ! Щыпсэу нэгъуэщI зыгуэрым къигъэщIа дунейм, щыпсэу, пхуэсщIынкъым сэ гукъанэ лъэпкъ.

* * *

Хъыджэбзым и чэнджэщым тету, псэуащ заулкIэ щIалэр. ТекIакъым къабзагъэм, пэжыгъэм, дахагъэм. Яужь ихьат ар щыпсэуну зыгуэрым къигъэщIа дунейм. Зэса хуабагъэр щимыгъуэтыжым, хуэхьакъым. Игъэдиящ ар мы дунейм къыпкъырыкI щIыIэгъэм…

I6.I2.20I0

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Щомахуэ Залинэ, Щомахуэ Залинэ и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 627

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: