Псалъэжь: Дунейр и хьэдрыхэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.

ПситIым я уэрэд

— КъызэдаIуэт, едаIуэт си макъ пхуэсшэщIам, ар уигу ирохьыр, пэжкъэ? КъыбгурыIуэ къыщIэкIынкъым бжесIэр, лъагъуныгъэм и уэрэд зэрыпхуэзусыр. Ар уэрэдыщIэщ уэр фIэкI зыми и пэкIэ зэхимыхауэ, ныжэбэ сымыжейуэ пхуэзусауэ. Ар гум къиIукI макъамэщ, къедаIуэт пхуэзуса уэрэдым. КъыбгурыIуэркъым, ауэ уэ уощIэ ар фIы гуэрым зэрытеухуар, уфIэфIщ, пщэдджыжькIэ си уэрэдыр уэ ныбжесIэурэ укъэзгъэушым. Сыбужэгъуркъым, сэри узужэгъуркъым, зэщIэщыгъуэу мы дунейм дытетщ. Си уэрэдырщ тIури дызэпызыщIэр. Е къабзагъэ къытхилъхьара?.. Дызэщхьщ дэ уэрэ сэрэ куэдкIэ. ЗэпэIэщIэ дыхъумэ, догужьей. Догужьей, зыгуэр сымаджэу зэхэтхамэ, тфIэфIкъым ер щытекIуэм мы дунейм. СощIэ, тIуми мы дунейм дахагъэр дэ щытедгъэкIуэнт.
ПхуэсщIэнут сытри, схуэлъэкIам, си къару илъ илъэпкъым сыщымысхьу уэ ныббгъэдэслъхьэнт. ФIы куэд пхуэфащэщ уэ. Си жагъуэ хъунущ, ар зэхэзыщIыкIын къыппэщIэмыхуэмэ. КъызэдаIуэт, едаIуэт уэ мы си макъамэ щIэрыпсу уэр щхьэкIэ сыусам. Ныжэбэ жэщ псом сымыжейуэ, сэ гугъу зезгъэхьу пхуэзусам! Уэрэд усынырщ сэ сыкъызыхуигъэщIар. Тхьэмахуэм махуэу хэтым я зырыз сэ пхуэзусынщ. Сыщхьэхынкъым, укъызогъэгугъэ. Иджы уэращ сэ сыщIэпсэур, уэращ щызиIэр сэ мы гъащIэм. Къахощыр ар си уэрэд куэдым, нэгъуэщI зыгуэрхэри щIыгъужу. Ар дэ ди пситIым я уэрэдщ …
Си жагъуэ хъур сэ зыщ, бзум я бзэр уэ къызэрыбгурымыIуэрщ.
-КъызжеIэ, уемызэшу уэ къызжеIэ уи гущIэм къипхыу зэхэплъхьа уэрэд. Пэжщ, ар къызгурыIуэркъым акъылкIэ, ауэ сэ псэкIэ зэхызощIэ абы иIэ къарур. КъызжеIэ, сыкъызэралъхурэ сызыщIэхъуэпс щхьэхуитыныгъэр зиIэ бзум уи уэрэд дахэр – йолъэIур бзум хъыджэбзыр. — Сэри бзууэ сыкъигъэщIатэмэ, си лъакъуэхэр абы щыгъуэми къыздэмыбзу щытыну пIэрэт? – щхьэрыжагъуэ хъуауэ йогупсысыр хъыджэбз Iэрызехьэр…
Игъэпэжащ усакIуэ бзум и псалъэр, пщэдджыжь къэс уэрэдыщIэ жриIащ. ИлъэскIэ бзум имыщIэу жей жыхуаIэр гуфIэжу и уэрэдхэр иусащ. Иусыну къыщIэкIынт абы иджыри уэрэд Iэджэ, ауэ ажалыр ар зыхуиусам къыщепхъуэм, и гуфIэ уэрэдыр гъыбзэм хуэкIуэжауэ, ар куэдрэ щхьэгъубжащхьэм деж тесащ. Куэд мыщIэу кIуэдыжащ бзу цIыкIур. ЗэрыжаIэмкIэ, ар мэз хуитышхуэм кIуауэ, абы зэчырыр ину къыщреш…
I0.I2.20I0

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Щомахуэ Залинэ, Щомахуэ Залинэ и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 298

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: