Псалъэжь: ЖыхэпхъэщIэр фIыуэ мэпхъанкIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

Мадоннэ

Псэ зиIэм уэрэд жеIэ

Уэрам фейцейхэр нэхъ фейцеиж зыщIу къыпщыхъу лIыжь зыфIэмыхьэр хуэму макIуэ, зи пэм гъущI папцIэ пылъ баш цIыкIур зэщIигъакъуэурэ. Зи щыгъыныр жьы, фIей, чэтхъа а лIыжьыр зылъагъухэм, дауи, гурымыхь къащохъу. Жэщым уэшх къешхати, зиутэжат тхьэмыщкIэм. Пшэ бэлацэжьхэр дамэдазэ ищIауэ къыдэплъ дыгъэр махуэр уэфI зэрыхъунум и нэщэнэ къыпщохъури, уегъэгуфIэ, ауэ зэкIэ узэригъэхуабэ щIагъуэ щыIэкъым.
Вагъуэ цIыкIухэр жэщым уафэм ипхъауэ зэрыщытым ещхьу цIыхухэр къалэм дэз къохъу. Ахэр зэбгрож, я Iуэху нэхъ псынщIэу зэрызэфIагъэкIын иужь псори итщ. ЛIыжь закъуэрщ мыпIащIэр. Ар якIэлъоплъ блэж къыблэжыжхэм. Зэми зыгуэрхэр зэригъэзахуэу макъкIэ ину мэпсалъэ. Шхыдэу аращ. Дауи, ар арэзыкъым, иныкъуэ щIалэгъуалэм я зыхуэпэкIэмкIэ. Хъыджэбз блэкIам хуэмышэчу кIэлъидзащ: «Напэншэ!». Езы хъыджэбз ныкъуэтIэщIри абы зыкIэ къеплъати, нэкIэ зыгуэр яхуэукIыу щытамэ, IэщIэукIат лIыжь тхьэмыщкIэр. ЛIыжьым и Iэшхуэр лъагэу еIэтри, зэуэ ирегъэхуэхыж. И баш игъапкIэм асфальт гъурым ирикIуэ цIыхубз вакъэ лъэдакъэ псыгъуэм хуэдэу, макъышхуэ ещI, езыри мыпIащIэурэ абы кIэлъобакъуэ. Дэни пIэщIэнт? Унэкъым, жьэгукъым. Щыгъ тIэкIумрэ и башыжьымрэ фIэкIа щиIэжкъым абы мы дуней псом.
Закъуэныгъэм нэхъ Iей щыIэкъым. Абы уеужьыгу IэпкълъэпкъкIи псэкIи. Апхуэдэурэ делэ ухъунми хуэIуа щыIэкъым, зыгуэр уи гъусэмэ, нэгъуэщI мыхъуми, уепсэлъэнщ. Мы Iэгъуэблагъэхэм езым хуэдэу и закъуэу зы цIыхубз щыIэу зэхихати, аращ ар къыщIежьар, къигъуэту дэпсэун мурад иIэу.
Зи ныбжьым ипэ иту блэж цIыхухэм зыгуэркIэ еупщIыну хэтщ, ауэ мо теплъаджэм зыри къепсэлъэххэркъым.
Пэмыжыжьэу щыт тыкуэным бгъэдохьэ
— Дадэ, шеи, щIакхъуи уэстыфынукъым нобэ, — жи тыкуэнтетым, нэхумыщу зыгуэрым къызэригъэгубжьар нэрылъагъуу.
— Сэ шэи, шхуи, IэфIыкIи сыхуейуэ аракъым, зыгуэркIэ сыноупщIынут, хъунумэ?! – жи лIыжьым, и макъым тIэкIу зригъэIэтауэ.
— КъызэупщI, арамэ, — ифI зыкърешэж цIыхубзым.
— ЦIыхубз цIыкIу, сэ схуэдэу унэншэу, жьэгуншэу, тегушхуэгъуафIэу (и жагъуэ къызэрищIар игу къегъэкIыж), мы Iэхэлъахэхэм щыIэу зэхэсхащи, умылъэгъуауэ пIэрэ, ярэби?
— А-а-а, нтIэ, Мадоннэ хъунщ жыхуэпIэр, — щыпсэу лъэныкъуэр IэпэкIэ ирегъэлъагъу.
ЛIыжьыр тыкуэнтетым кIыхьу йохъуэхъу, абы и нэр къижу къеплъу къегъанэри, езым и гъуэгу адэкIэ хигъэщIу йожьэж.
— Тобэ, Ялыхь дыщыхъумэ, мори цIыхуфIщ, гъэсащ, губзыгъэщ, итIани, мес, еплъ гъащIэм кърищIам – бомжщ –жеIэ тыкуэнтетым, лIыжьым и теплъэ фейцейм, ауэ уардэм кIэлъыплъурэ.
ПаркымкIэ щыблэкIым абы бзу цIыкIухэр я макъ жьгъырумкIэ къыIущIащ. Дауи емызэшрэ? Псэм фIэфI гуэр пщIэху, уи теплъэри, уи псэри, уи бзэри нэхъ дахэ мэхъу. ЛIыжьым къилъэгъуащ бгъэныщхьэ унэ цIыкIу. Гъунэгъу щыхуэхъум, и пыIэ къуацэр зыщхьэрихри, нэхъ къуацэж щхьэцыр дрилъэщIеящ.
Мажьэ сиIамэ! – щIохъуэпс лIыжьыр. КIэригъэкI щIагъуэ щымыIэми, и гъуэншэдж фIейм есэбэуащ, фэ гуэр зытегъэуэн хуейкъэ, жыхуиIэу. Ауэ абы дэнэ щищIэнт а зыхуэкIуэм дежкIэ куэд щIауэ теплъэм мыхьэнэ лъэпкъ зэримыIэжыр? «Унэ» цIыкIум бгъэдэкIуэтэху, нэхъ хуиту зэпеплъыхь абы и Iэгъуэблагъэр. ЩIыпIэ хъарзыни къыхихащ псэупIэу, жьыуэгъуэджэщ, къуэгъэнапIэщ. Псэм укъигъэгузэва нэужь, сытри къуегъэгупсыс. Унэм гъунэгъу щыхуэхъум, пабжьэм хьэмаскIэ цIыкIу къыхэжри къигъэщтащ. И макъыр езым хуэдэу тIукIэ нэхъ инт. Хьэ банэ макъым унэм къыщIишащ зи тхьэусыхафэр ипэ ит бысымыр.
— Сыт узыхуейр? – мэкIий ар хъырхъ хъуа макъкIэ. Сэ зыри сиIэкъым, ерагъыу си щхьэр згъэпсэуж къудейщ!
ЛIыжьым зэпеплъыхь цIыхубзыр. Пэжыр жыпIэмэ, теплъэм уигу ирихьынышхуэ хэлъкъым. Езыр япон цIыхубз жьгъей цIыкIухэм ещхьт. И бгыр гъэшат, и щхьэцыр фIейт, къетхъухат, пыгъэщат, езы лIыжьым ейм нэхърэ нэхъ кIэщIынкIи хъуну. Щыгъыным утемыпсэлъыхьыххэми, хъунут. ЛIыжьым гу лъитащ, гъэмахуэ хуабэми, абы щыгъын куэдыкIей зытекъуауэ зэрыщыгъым. Сэ сэщхьщ, мылъкуу бгъэдэлъыр кIэрыщIауэ кърехьэкI, йогупсыс хьэщIэр. ИтIанэ, зэ зыкъещIэжри, цIыхубзым дежкIэ кIуатэурэ, жеIэ: «Сэ лъэIуакIуэ сыкъэкIуауэ аракъым, Iуэху пхузиIэщ». Гъунэгъу дыдэ щыхуэхъум, абы къыIурыуащ фадэмэ гуащIэр. «Абыи щхьэусыгъуэ гуэр иIэу къыщIэкIынщ», – йогупсыс.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Щомахуэ Залинэ, Щомахуэ Залинэ и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 700

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: