Псалъэжь: Зегъэуби, уи бын пIыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

«Мадоннэ». Щомахуэ Залинэ

"Мадоннэ". Щомахуэ Залинэ, 2014

«Мадоннэ». Щомахуэ Залинэ, 2014

«Мадоннэ» — аращ зэреджэр Щомахуэ Залинэ и япэ тхылъым. Мы тхылъым къыщыбгъуэтыфынущ Залинэ и тхыгъэ зыбжанэ, ахэм ящыщщ прозэу тха усэхэри.

«Мадоннэ» тхылъыр къипхыфынущ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я тхылъхэр, Прозэ, Щомахуэ Залинэ, Щомахуэ Залинэ и тхылъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 330

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: