Псалъэжь: Щхьэр къэхь, жаIэмэ, пыIэр къахь.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Къысхуэгъэгъу

-Хуит сыкъэщI ухэсшэну   си пщIыхьым. УзгъэхьэщIэну, узгъэфIэну… Хуит сыкъэщI къэзгъэщIым  ухэсшэну, зы гъащIэ дэ къыздэдгъэщIэну. Хуит сыщI уэр  щхьэкIэ  сыпсэуну, къихьыхукIэ си къарум  успIыну IукIэ. Хуит сыщI  сэ сыхуеихукIэ услъагъуну, нэр къызэтесхыну  сыхуэпIащIэу махуэщIэ къалъхум дызэщIыгъуу дыщыпсэуну хуит сыщI закъуэ…

-УзощIыр хуит сыхэпшэну уи пщIыхьым, сыбгъэхьэщIэну итIанэ сыбгъэфIэну. Ухуитщ сэр щхьэкIэ упсэну, уэ зэрыплъэкIкIэ сэ сыбгъэпсэуну. Сыкъэлъагъу, къызбгъэдэт, къыскъуэт, махуэщIэм дыщыгъэгуфIыкI.  Сыбдохъу абыкIэ арэзы, насыпым щIэмыхъуэпсыр хэт?..

Гъуэбжэгъуэщ  нурщ  мы гъащIэр, етхъунщI зэманым си фэ пIащIэр, сощIэж укъызэрызэлъэIуар,  лIы псалъэ къызэрызэптар… Куэд щIауэ сыхэтыжкъым сэ уи пщIыхьхэм, сурихьэщIэжкъым, сыбгъэфIэжкъым. Зы гъащIэ зэдетхьэжьами, къэбгъэщIым уэ нэгъуэщIщ щIэупщIэр. Уэ сэркIэ  куэдрэ упсэуакъым, сыбгъэпсэунуи  уелIэлIакъым…

-Хуит сыкъэщIыж, иджы сэращ нолъэIур, афIэкI си нэгум укъимыплъэ. ЛъэIуэныр нэхъ къозэгъырт. Си щIыб къызэрызгъазэу ущIогъуэж, си фIыгъуэ псори  абыкIэ тет фIэкI умыщIэну уоджэрэз. Iэмалу щыIэр схузэтезыпщытыкIа гъащIэм  сепсыхь.  Иджы сэ зысхъуэжащ, мо дыгъэр цIыхухэм къафIэбдыгъурэ уи Iэгур щIижьыкIауэ къысхуэпхьми щэхуу,  пхуэзгъэгъункъым, къысхуэгъэгъу… Уи гъащIэм уи IэкIэ сыщыбукIыжащ, сэ уэркIэ  сыщыIэжкъым…

05.12.12.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Щомахуэ Залинэ, Щомахуэ Залинэ и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 252

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: