Псалъэжь: Шхэгъуэм дыгъужын, лажьэгъуэм жьындущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Псэ псори зэныбжьщ

БжьыхьэкIэт. Жыгхэр пцIанэт, нэщхъейт. ПщIащэхэр щIым щыфыжырт. Пшэ гуэрэнхэм уафэ лъащIэм зыщаубгъуат. Жьы мащIэ зыщIэт уэшх-уэсыр зэхэлъу къехырт.
Дунейр нэщхъейми, щIыIэм пкъыр зэприсыкIми, гум ехуэбылIэу зы хьэблэм, мызу, гуфIэгъуитI дэлът. Зы унагъуэм я щIалэ армэм къикIыжат. А махуэ дыдэм адрей унагъуэм хъыджэбз цIыкIу къыхуалъхуат. Абыхэми дуней гуфIэгъуэр яIэт. Къантемыррэ а хъыджэбз цIыкIу дунейм къытехьам и дэлъху Къамболэтрэ зэныбжьэгъут.
Куэд дэмыкIыу Къантемыр зы урыс пщащэ цIыкIу пэщIэщIэгъу хуэхъуащ. Ахэр зэдэгушыIэурэ я Iуэхур куу хъуат. ЩIалэр унэм къыщымыкIуэж къэхъурти, анэр абы иригузавэрт.
Зэгуэрым анэм и къуэм жреIэ:
— Уи адэр дунейм пасэу ехыжащ. Ауэ игъащIэкIэ узыхэпсэукIын мылъку къыпхуигъэнащ. Уи шыкIэ къурыкъуу удэмыт, уи адэжь и лъапсэм тэмэму исыж. Лажьэ, шхэж.
— Си адэ и лъапсэ сыбгынэнукъым. Умыгузавэ, си анэ, сылажьэ – сышхэжу сыпсэунщ. Ауэ сэ урыс цIыхубз къасшэну си мурадщ…
— Урыс щылъху къыдозгъэшэнукъым. Уи бзэ зыIурылъ къашэ, уи къуажэжь я нэхъыкIэр нэхъыфIщ.
Лажьэурэ, Къантемыр, къалэм фэтэр щызэригъэпэщащ. ИужькIэ и анэр мыарэзыми, урыс цIыхубзыр къишэри, къалэм щызэдэпсэун щIадзащ.
Къантемыр илъэскIэ бгъэдэсащ урыс цIыхубзым. ИтIанэ щхьэусыгъуэ гуэрхэмкIэ зэбгъэдэкIыжахэщ. Абы и ужькIэ куэдми къыщикIухьащ икIи аргуэру зыгуэр къишэнуи тегушхуат. Ауэ зэрыхъуари езым къыгурымыIуэжу, зэпыкIыжащ. Къантемыр цIыхубз Iуэхум теухуауэ и гур зэщыуат. Къашэным и гур хихыжри, лажьэу щIидзэжащ. ЩIалэм ныбжьэгъуфI куэд иIэт. Абыхэм зэгъусэу щIы зэрахьэрт, Iэщ къащэхурт, ящэжырт. ХьэрычэтыщIхэт, сатум хэтт.
Гъэхэр кIуэрт, зэманми зихъуэжырт. ЩIалэм и щIалэгъуэ дахэр блэкIырт. Абы къэшэн Iуэху зрихуэжыртэкъым. А Iуэхум иринэщхъейрт анэмрэ, шыпхъумрэ. Къантемыр сыт щыгъуи и гур лэжьыгъэм етат. Пщэдей сыт тшхынур жиIэртэкъым, псори яIэт. Ауэ итIани иIэр фIэмащIэт.
Къашэ, жаIэу куэдрэ къеныкъуэкъурт Iыхьлыхэмрэ ныбжьэгъухэмрэ. Ауэ абыхэм я лъэIур щIалэм зэхихыртэкъым. Къантемыр къимышэурэ, и ныбжьэгъу Къамболэт къишащ.
Къамболэт и хьэгъуэлIыгъуэм Къантемыр хэтащ – ныбжьэгъут, гъунэгъут. Къантемыр Къалэ цIыкIуи, адрей и шыпхъу Маржинэти игъэгушхуэу къигъафэрт.
ЕджакIуэу умыщIэну икъукIэ зищIырт Къалэ. Школым кIуэну и фIэфIыщэтэкъым. Мы дунейм дэзыхьэх щымыIэм хуэдэт. Ар зыми хуэныкъуэтэкъым, къулеипхъут, ауэ и гур зыгуэрым иIыгъым хуэдэу, нэщхъейт. Абы ямылейуи зы псалъэ жиIэртэкъым, зэкIуэцIылът. Ауэ абыхэм я унагъуэм фIыуэ ялъэгъуа, я гъунэгъу Къантемыр епсэлъылIэрт.
— ИIэт, си хъыджэбз цIыкIу, къызжеIэжет нобэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Нартокъуэ Анжелэ, Нартокъуэ Анжелэ и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 41

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: