Псалъэжь: Уи кIуэдыр си кIуэдщ, уи къанэр си къанэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Къэрабэу плъыфэ, уафэм едзэкIа. (Лэгъупыкъу)

Къэплъыхъуэр

Маринэ и гухэлъхэр

Къулъкъужыныпсыр уэрт, бгы лъагэм къыхуэхъущIэу ежэхырт. Псы ежэхыр зыдэт къуэм и джабитIым я зым тесырейт зы щIалэ, и гупэр псым хуэгъэзауэ. Абы ифIэфIт псы ежэхым и макъым щIэдэIуу щысын.
Махуэ гуэрым щIалэм къелъагъу псы Iуфэм гъунэгъу хъыджэбз цIыкIухэр Iусу, нэгъуэщI зы мыцIыхуи яхэту. ЩIалэр абыхэм ябгъэдохьэри сэлам ярех, иужьым хъыджэбз мыцIыхур зрегъэцIыху. Зэреджэр Маринэт. И анэшым хьэщIапIэ къэкIуати, ныбжьэгъу хъыджэбз цIыкIухэм ядэщIыгъуу, псы Iуфэм тIэкIурэ Iусыну къыдэкIат.
ЩIалэр Къулъкъужын щыпсэурт, и цIэр Уэсмэнт.
Маринэ и анэшым зэкIэлъыпыту куэдрэ щымыIэми, къэкIуэрейт.Абыхэ я хадапхэмкIэ къист Уэсмэнхэ. Ахэр иджы куэдрэ зэхуэзэрт, зэдэгушыIэрт…
ЩIалэм Маринэ игу ирихьати, къыдихьэхын и мураду, псалъэ дахэ куэд жриIэрт. Абы и псалъэхэр хъыджэбзым и псэм едэхащIэрт, гум дыхьэрт. Ауэрэ, щIалэм и гухэлъхэр хъыджэбзым хуиIуэтащ, гушыIэ къудейуэ зэрыщымытым, фIыуэ зэрилъагъум щыгъуазэ ищIащ. Уэсмэн хузэфIэкIащ Маринэ и гум пхырыкIыфын. ЩIалэр апхуэдизкIэ дахэу тепсэлъыхьырт гурыщIэм, гъащIэм хуиIэ хъуэпсапIэхэми, хъыджэбзым къыщыхъурт абы и гур къитхьэщIыкIауэ. А ныбжьыщIитIым я гури, я псэри апхуэдизкIэ зыхуэпабгъэти, мурад ящIащ зэман дэкIмэ, зэгуэгъу хъуну. Ауэ абыхэм я гухэлъ IэфIхэр куэдым къыхуагъэдахэтэкъым, мыарэзыуэ я кум блыным хуэдэу къыдэувэрт. Уэсмэни Марини зыми жаIэм едаIуэртэкъым, загъэпщкIуурэ псыхъуэм щызэхуэзэт. Псы Iуфэм IутIысхьэрти, я хъуэпсапIэхэр, я гухэлъ темыпыIэхэр зыхуаIуатэрт.
Махуэ гуэрым Уэсмэн тегушхуэри Маринэ ихьат. Хъыджэбзыр нэфIэгуфIэт, фIыуэ илъагъум я унэм щIэст. Ауэ ар гузавэрт, и Iыхьлыхэм а щIалэр къамыдэнкIэ.
Маринэ нэщхъей къэхъуауэ зэрыхэгупсысыхьым Уэсмэн гу лъитати, еупщIащ:
— Сыт, Маринэ, щхьэ ухэплъэрэ, укъэнэнукъэ?
— СщIэркъым, Уэсмэн, сыкъэнэну сыхуейщ. Ауэ ди дежкIэ сызыщышынэн гуэр къэкIуамэ, сыкIуэжынущ.
— Ар дауэ, укъэнэну ухуейуэ, узыщышынэн къакIуэ хъумэ, узэрыщIэкIыжынур? КъызгурыIуэркъым, ди лъагъуныгъэр здынэсыр ара? ШынагъэкIэ ар IэщIыб пхуэщIыну, жагъуэгъухэм папщIэ гурыщIэр хыфIэбдзэну?
— Уэсмэн, сэ сыхуейщ си гъащIэ псор уэ бдесхьэкIыну, ауэ сызыщышынэ яхэтщ си Iыхьлыхэм…
Маринэ гурэ псэкIэ хуейт Уэсмэн щхьэгъусэ хуэхъуну. Ауэ абы пхъэру кIуар и анэдэлъху нэхъыжьырти, щышынэри къыщIэкIыжыну хуежьащ. Щауэм и ныбжьэгъум ар щилъагъум, хъыджэбзыр щIимыгъэкIыжу пэуващ.
— Сыт, Маринэ пщIэр? Уэ укъэнэну ухуейщ.
— Плъагъуркъэ ищIэр? ЩIэкIыжынущ. Апхуэдэу щыщыткIэ, щхьэ зэран ухъун хуей?!
— Ар уэ къыпщошынэри аращ щIыщIэкIыжыр, армыхъуамэ щIэкIыжынутэкъым.
— Пэж,

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Нартокъуэ Анжелэ, Нартокъуэ Анжелэ и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 61

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: