Псалъэжь: Мыщэм зыщихъумэурэ мащэм ихуащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

Къэплъыхъуэр

Лъагъуныгъэ уз

Илъэс зыбжанэ мэхъури, зигъэпагэу, пкъы псыгъуэ, щхьэ бацэ хъужу, зы балий жыг итщ ди хадэм. Ар си анэм сэрэ хэтсауэ щытат. Арагъэнт абы сэ нэхъ гулъытэрэ пщIэрэ хуэсщIу, псыкIэ сыщIыхуэсакъыр, и жьауэм зызгъафIэу си зыгъэпсэхугъуэ зэманыр щIыщызгъакIуэр.
Гъэ къэскIи сегугъурт сэ а балиейм. Узэгугъур къогугъуж жыхуиIэрати, езыми пщIэ лъэпкъ къызытринэртэкъым. Димыгъэхъуапсэу, щымысхьу и балий IэфIхэр тIуигъахуэрт. Мис, иджыри мы гъэм сыщыгугъырт сэ абы и IэфIым. СыщеплъкIэ гур хэхъуэрт, илъэс къэс зэрыщIэращIэм, кIуэ пэтми зэрефIакIуэм къыхэкIыу. Си гуапэу сыкIэлъыплъырт абы зэрызиужьым. СфIэгъэщIэгъуэнт ар дахэу зэрызэрытIэпIыкIыр, къысфIэщIырт и гухэлъ гуэрхэр щэхуу къысхуиIуатэ. Си нэр тедияуэ, тхьэмпэ щхъуантIэхэм къахэбелджылыкI хужьыгъэ гъэгъа цIыкIухэм. Абыхэм я мэ гуакIуэм зэхуишэса бжьэхэмрэ, хьэндырабгъуэхэмрэ хьэщыкъ сыхъуауэ сакIэлъоплъ. Уеблэмэ сыщехъуапси къэхъурт.
« Сыту я насып, нэхум, дахагъэм, IэфIыгъэм дихьэха псэ махэ цIыкIухэм загъэнщIыху дунейм и къулеягъэ къагъуэтам хэсынущ… Ауэ зыри зэран къахуэмыхъуамэ арат », – гупсысэ лъагъуэ сщIырт.
Дунейм и теплъэм, абы зэрызихъуэжым, псэуныгъэм и фэ зэсплъ щхъуантIагъэ – къэкIыгъэхэм, псэ зыIут псоми сащыIуплъэкIэ, дэтхэнэ зыми езым и псэукIэ, и щытыкIэ, лэжьыгъэ пыухыкIа гуэр мы дуней гъащIэм зэрыщилэжьым нэхъри хъуапсэныгу сищIырт.
Гъатхэр гъащIэм дэщIэращIэт. Школым щIэс еджакIуэхэм гъэ еджэгъуэм зэриухыр хэти фIэфIт, хэти и гуапэтэкъым. Школыр къэдухыр Iуэхут, адэкIэ къытпэщылъ хэт зыщIэр? ЕджапIэ нэхъыщхьэ щIэтIысхьэну куэдым я хъуапсапIэт. Къыхаха IэщIагъэм тепсэлъыхьхэрт. Ауэ сщIэртэкъым сэ сызщIэтIысхьэну еджапIэ нэхъыщхьэр, сызыхуей IэщIагъэр, субзыхуатэкъым. Ауэ къыздеджэхэр я хъуэпсапIэхэм щытепсэлъыхьым зэуэ сигу къэкIыжат сыщынэхъ сабийм сызыщIэхъуапсауэ щытар.
Зэгуэрым си адэм и дзэр узу бэлыхь телъат. МахуитIкIэ игъэгуэуэщхьэуат ар а узым. А дакъикъэм хущхъуэ зи цIэ унэм щIэмылъу, дохутыр къедджэнуми, абы щыгъуэ телефон жыхуаIэр димыIэу, зыщIыпIэ дыкIуэнуми, жэщыр хэкIуэтауэ, дзэ узым хигъэзыхьырт адэр. Нэ лъэныкъуэр зэхуещI жыпIэу, нэкIур бэгауэ, хуабжьу игъэщэIурт. Си нэгум къыщIохьэж а сурэт угъурсызыр. А дакъикъэм мы дунейм теттэкъым сызыхуей, адэм и узыр щхьэщысхын фIэкIа. Ерагъыу нэху дгъэщри, дгъэкIуат адэр сымаджэщым. Узым и пIалъэр зыщIэ дохутырым дзэр Iуичри, хущхъуэ гуэрхэри кърихьэлIащ. Тыншыжат адэм и гур, иутIыпщыжат зыгъэгуэуэщхьэуа узым. Абдежым сехъуэпсат сэ а дзэ дохутырым. Ауэ сехъуэпса къудейуэ арат, си фIэщ хъуртэкъым

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Нартокъуэ Анжелэ, Нартокъуэ Анжелэ и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 107

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: