Псалъэжь: Адэ лIэужьыншэрэ лыншэ къупщхьэрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…

Кристинэ

Гъэмахуэ уэшхыр щхьэгъубжэм къытотIыркъэ. Уэгу щIыхум ит дыгъэ жьэражьэр пшэ фIыцIэжьхэм хуэмурэ щIахъумэ. КIуэ пэтми, уэшхыр нэхъ ин мэхъу. Абы и макъым щIэдэIуу щхьэгъубжэм Iутт Даринэ. Тэлай дэкIри, уафэр зэщIэзуфа пшэ гуэрэнхэр зэбгырыкIыу хуежьащ. Уэгум къихутащ лэгъупыкъу.
Дунейм и теплъэм, абы зэрызэрихъуэкIым кIэлъыплъ Даринэ сабий гъы макъым щхьэгъубжэм къыIуишат. Бгъэдэлъэдауэ щIеупскIэ и къуэр зыхэлъ гущэр. Игъэжеижын и мурадщ, ауэ къехъулIэркъым.
— Шхэну хуейщ ар, — жеIэ гуащэм.
— Куэд щIакъым згъашхэу зэрыхэспхэрэ.
— И ныбэ ныкъуэщи аращ жейм щIемызэгъыр.
— Иджыпсту згъэшхэнкъэ, — жеIэри, Даринэ къыщолъэт.
КхъыIэ, мамэ, кашэ тIэкIур зэхэсщIэху схущIэупскIэ.
Гуащэм гущэкъу уэрэд къришурэ, сабийр щIиупскIэрт.
Ауэ зи ныбэ ныкъуэ цIыкIур ныкъуакъуэрт.
Мыгувэу Даринэ къыщIыхьэжри, кашэр иритащ.
— КашэкIэ пIа хъун сабийр?! Быдзышэм къыхилъхьэ къарумрэ къэуатымрэ а хъудырыпсым къыхуимыщIэнурат зэи.
— Тэмэму сиIэкъым, итIанэ иджыпсту апхуэдэущ зэрагъашхэр, абы щхьэкIэ нэхъ Iей хъуркъым.
— Псори щхьэусыгъуэщ. Ди «фигурэр» ткъутэнукъым, ди «резусыр» зэтехуэркъым, быдзышэ диIэкъым жаIэурэ, быным елIалIэркъым. Уи бгъафэ тэмэму щIэмылъа сабийм сыт хуэдэ лъагъуныгъэ къыпхуищIынур. Уэрамым ефэу дэт къомым, щысабий цIынэм ар ялъэмыкIыу жьэдаубыдамэ, арагъэнщ ар хьэл мыгъуэу къахуинауэ, къыдэкIуэтея иужькIи птулъкIэжьыр яжьэдэлъу къыщIэнар.
— Мамэ, умыгузавэ. А птулъкIэр абы и жьэм къыжьэдэнэнкъым. А зи гугъу пщIыхэм ар ящыщ хъунукъым.
— Дэнэ щыпщIэр? Иджыпсту щыщIэдзауэ ебгъэцIыхурщ, зыхуэбущийрщ абы къищтэнур. Анэмрэ бынымрэ зэзыпхыр быдзышэрщ. Фэ фи зэхуакум птулъкIэжьыр щхьэ къыдэувэн хуей?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Нартокъуэ Анжелэ, Нартокъуэ Анжелэ и прозэхэр, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 454

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: