Псалъэжь: Ахъшэр уи жып илъу IэфIу уигъэжейркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)

Къэплъыхъуэр

Гум и лъагъуэ

Гъэмахуэт. Июль мазэт. Дунейр хуабэт. Зэныбжьэгъу хъыджэбз цIыкIухэр помидор щIэч губгъуэм дыкIуэрт. Махуэм и кIыхьыгъуэрэ икIи мо хуабэм къыщыттехьэлъэ къэхъурт. Ауэ улахуэр тэмэму къыдатти, гугъуехьри псынщIэу тщыгъупщэжырт. ПщIэнтIэпскIэ къэдлэжьа сомым дыщыгуфIыкIыу дыкъэкIуэжырт. КъыкIэлъыкIуэ махуэм лэжьакIуэ дызэрыкIуэным дегупсысурэ дыгъуэлъыжырт. Нэху дыкъызэрекIыу, нэжэгужэу аргуэру губгъуэм дихьэжырт.
Зэгуэрым лэжьакIуэ сыкIуауэ, губгъуэм сыздитым зы щIалэ къызбгъэдохьэри лэжьыгъэр къыздегъэпсынщIэ. ИужькIэ къыздэгушыIэу, къызэпсэлъылIэу щIедзэ. Хьэсэм дыкъыхэкIыжын гъунэгъу щыхъуарщ къыщысщIар а щIалэм бэджэнду щIы зэриIыгъыр. Мазэм щIигъукIэ дыщылэжьащ дэ абы и щIым. ЩIалэ къамылыфэ лъахъшэм лэжьыгъэр къыттригъэхьэлъэртэкъым, щIэх – щIэххыурэ зыдигъэгъэпсэхурт, къыддэгушыIэрт. ГукъэкI гуэрхэри иIэт абы. ПсыIэфI щIыIэ, морожнэ къытхухихьэрти къыдитырт. НэIуасэ дызэхуэхъуауэ дызэпсэлъылIэрт. Телефон номерхэри зэIэпытхати, абыкIи дызэрыщIэрт.
Ауэрэ, гъэмахуэр кIуэри, губгъуэ лэжьыгъэр IэщIыб сщIащ, еджапIэм щIэздзэжынути. Ауэ губгъуэм къыщысцIыхуа щIалэ гушыIэрейр си нэгум къысфIыщIыхьэжырт, схузыщыгъэгъупщэртэкъым. Зэзэмызэ телефоным неуэрт, си узыншагъэм къыщIэупщIэрти, чэнджэщ гуэрхэр къызит хуэдэурэ псалъэрт.
Зымахуэ уэшхышхуэ къешхыу ныIухьат ар си еджапIэ бжэIупэм. Гуапэу сэлам зэтхри, иужькIэ си фэтэрым нэс сыкъишэжащ. Япэ дыдэу а махуэрт абы и машинэм сыщитIысхьар.
— Къалэм сыщыIэти, Мадинэ слъагъунщ, жысIэри сыкъэкIуат.
— Хъарзынэщ, Хьэбас. Си гуапэ хъуащ.
— Дауэ уеджэрэ?
— Хъунущ.
— Мадинэ, укъыздэмыIэпыкъуу хъунукъым.
— Сытым теухуауэ, сыт сэ уэ пхуэсщIэфынур?!
— Ухуеймэ умыщIэфын щыIэкъым. Сэ уэ жагъуу услъагъуркъым. Си ныбжьэгъуфIхэм уахызобжэри аращ си дзыхь щIозгъэзыр. Уи чэнджэщ сыхуейщ.
— Тхьэ ныбжьэгъу хъарзыни сыпхуэхъуным, чэнджэщи уэстыным,схузэфIэкIмэ. Ауэ япэ Iуэхур зыIутыр къызжеIэ. Сыт къэхъуар?
— Сэ зы хъыджэбз сигу ирихьащи, ар абы зэрыжесIэнур сщIэркъым. ЖесIэрэ, зыгуэркIэ сыкъыпригъэхмэ, е къысщыдыхьэшхыу ежьэжмэ, жызоIэри сытегушхуэркъым. Сэри сыщIалэжь цIыкIукъым… СщIэркъым, дауэ иужь сихьа хъуну?
— Зи гугъу пщIы хъыджэбзыр тэмэму пцIыхурэ? Ухуэза, укъилъэгъуа, хьэмэрэ жыжьэу блэкIыу и теплъэр уигу ирихьауэ ара?
— ДызэроцIыху, мызэ – мытIэуи дызэхуэзащ. ТелефонкIи дыщызэпсалъэ къохъу. Ауэ сщIэркъым абы езым игу къысхуилъыр.
— ФызэрыцIыхур пэжмэ, занщIэу уи гухэлъхэр хуэIуатэ. Езы хъыджэбзри делэ къыщIэкIынкъым, зыкъыщыпхуигъазэкIэ, телефонкIэ къыщопсалъэкIэ, игу урихь хъунщ. Ауэ уи

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Нартокъуэ Анжелэ, Нартокъуэ Анжелэ и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 75

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: