Псалъэжь: Фыз улъыхъумэ, благъи дэлъыхъуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

Бланэ щалъху мэкIуэж

Жейбащхъуафэщ дунейр. Уэгу лъащIэм хуэмыхуу зелъэщI. Пщэджыжь дыгъэр сакъыу пшэхэм къызэпхоплъ. Жьыбгъэ щIыIэр уэрамхэм щозэран. ПщIащэ гъуэжьхэр гъуэжькуийм къыдофэ. Къат-къату зэтет фэтэр = унэхэм я щхьэгъубжэхэр зэмыфэгъуу къызэщIонэ. Пщэдджыжь нэхутхьэхум хуэзэша уэшхыри щIылъэм щопэкIу. Псэ зыIут псори махуэщIэм къыдоуш. Парк ихьэпIэм деж къэувыIа пщащэм тхьэрыкъуэ гуп гъунэгъу къыхуэхъуахэр игъашхэрт. ЩIакхъуэ щыкъуей яхуидзхэр къызрапхъуатэм, къыщымышынэу гъунэгъуу къызэрыбгъэдыхьэм дихьэхырт Ямыдэ. Ар набдзэгубдзаплъэу якIэлъыплъырт абыхэм. ТэлайкIэ щыта нэужь пщащэм щIым щигъэтIылъа и Iэмэпсымэхэр къещтэжри, къэзыухъуреихь дунейм и сурэт ищIын щIедзэ. Доска зэкIэрыупсеям телъ напэ хужьым щIэх дыдэ бжьыхьэ сурэт щынэрылъагъу хъуащ. Ауэ Ямыдэ абы иджыри и гур хуэмызагъэу зыщIыпIэхэм деж кIэрегъэкIыж, тоIэзэщIыхьыж. Пщэдджыжьым къепсэпсауэу щIэзыдза уэшхыр нэхъ ин къэхъуат. Ауэ паркым Ямыдэ щIыгъуу тхьэрыкъуэ гупыр зэритт, дэтхэнэ зыми дэзыхьэх лэжьыгъэм къыбгъэдэнауэ. – Къысхуэгъэгъу, ауэ щхьэ мы уэшхым зебгъэуфэнщIырэ? – къэIуащ макъ мыцIыху.
— Уэ ухэт?
— СыцIыхущ!
— Пэжуи, сэри апхуэдэу зыкъызолъытэж.
– А — а, сыщIалэщ – гушыIэу къыфIэщIыжырт щIалэм.
– Солъагъу, аракъым зи гугъу сщIыр.- мыарэзыныгъэ зыщIэлъ нэхэмкIэ щIалэм къоплъ пщащэр. – Имранщ къызэрызэджэр. Уэ щэ? – жи пыгуфIыкIыурэ щIалэм.
– Ямыдэ.
– Зыми укъамыдэу ара уэшхым ущIыхэтыр – мэгушыIэ Имран.
– Уи Iуэху хэлъкъым – жи губжь хэлъу Ямыдэ.
– ЩIыIэ пхыхьэмэ жызори, сыпхуогузавэ – жи, нетIэ зэрыгушыIам хущIегъуэжауэ. – Умыгузавэ, сэ сыбэшэчщ икIи щIыIэм сыщышынэркъым.
— Iэмал имыIэу ущышынэн хуейуэ аракъым, ауэ уэ уи щхьэ ухуэмысакъмэ, хэт уи гугъэрэ къыпхуэсакъынур. – Сэ сфIэфIщ бжьыхьэ уэшхым сыхэтыну. Дунейм и щытыкIэм сыкIэлъыплъыну. Псом хуэмыдэу пщэдджыжьыпэм пэсщI щыIэкъым. Дунейм и щытыкIэм, ныбжьэгъу схуэхъуа тхьэрыкъуэ цIыкIухэм сыдахьэх. – Ар хъарзынэщ, ауэ сэ сызэреплъымкIэ, уэ ущхьэемыгугъу гуэрщ. Армырамэ унэ хуабэм ущIэсынт, а уигу ирихь псом щхьэгъубжэм укъыдэплърэ, уакIэлъыплъу.
– Жыжьэу укIэлъыплъымрэ, гъунэгъуу убгъэдэтымрэ шурэ = лъэсрэ я зэхуакущ. – ИгъащIэм зэхэсхакъым, зыгуэр бжьыхьэ уэшхым хэтын фIэфIу. Сэ зэрысщIэмкIэ, цIыхухэм яфIэфIыр гъэмахуэ уэшхырщ. – Пэжщ, гъэмахуэр зэман дахэщ. Ауэ бжьыхьэм мы къуалэбзухэм гулъытэ яхуэзыщIхэр мащIэщи, сэ а мащIэм зыкIэ хэзгъахъуэм си гуапэщ.
– Мо асфальтымкIэ сыблэж пэтрэ укъэслъэгъуати, сыкъызэтеувыIащ. Ауэ уи мыгугъэ, пщащэ слъагъуу хъуам щхьэкIэ сыкъэувыIэу, хьэмэрэ абыхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Нартокъуэ Анжелэ, Нартокъуэ Анжелэ и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 180

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: