Псалъэжь: ЛIэныгъэр Iыхьэмыгуэшщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

Хьэх Сэфарбий КIарэ Альбинэ и тхылъым теухуауэ

Си  Iэлъныр  узот

Гъуэгу махуэ

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэмкIэ къулейуэ жыпIэ хъунукъым ди къэбэрдей литературэр. ТхакIуэ билет зыIыгъыу мызэманым диIэм пенс ныбжьымнэмысауэ е абы гъунэгъу хуэмыхъуауэ къытхэтырзытхухщ. Абыхэм мы зэман гугъум зэрыпсэун Iуэху  нэхъ зэрахуэ, тхэным нэхърэ. Абы къикIыр сыт –шынагъуэщ зэман кIапэ тIэкIу дэкIмэ, ди лъэпкъ литературэм къуилъхьэжыпэнкIэ.  Абы къишэнущ лъэпкъ кIуэдыр.  Лъэпкъыр лъэпкъ зыщIыж бзэм и хъумапIэт литературэр…

А псом уакъыщызэдеплъмэ, ущымыгуфIыкIыпIэр  иIэкъым сэ адыгэбзэкIэ художественнэ литературэм сыхуэлэжьэнущ, жызыIэу мы IэнатIэ мытыншым пэрыувэ дэтхэнэ ныбжьыщIэми. Апхуэдэхэр зэуIуэ щыхъуащтхэн щIэзыдзагъащIэхэм дащыдэлажьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм.

Мис а ди «Шыхулъагъуэм» и лэжьыгъэм илъэс зыбжанэ хъуауэ жыджэру хэтщ мы тхылъыр нобэ фи пащхьэ къизылъхьэ КIарэ Альбинэ. Тхылъаджэр нобэкъым мы хъыджэбзым и тхыгъэ щрихьэлIэр. Зи тхэкIэрэ  а тхэкIэм иIэ щIэщыгъуагъымкIэ зыми емыщхь тхакIуэ ныбжьыщIэм и рассказхэр «Советская молодежь», «Адыгэ псалъэ» газетхэм, «Iуащхьэмахуэ», «Псынэ», жырнал цIэрыIуэхэм щIэх-щIэхыурэ традзэ. Апхуэдэу, Альбинэ и рассказхэр итащ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я тхыгъэ нэхъыфIхэр щызэхуэхьсауэ Налшык «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIа «КъудамэщIэ» тхылъым.  Тхылъым теухуауэ «Адыгэ псалъэ» газетым, «Iуащхьэмахуэ» журналым, нэгъуэщIхэми къытрадза тхыгъэхэм фIыкIэ щытепсэлъыхьащ КIарэм и прозэу дэзыхьэхым.

А зэрыжытIэм хуэдэу, и цIэрэ и IэдакъэщIэкIхэмкIэ хэIуми, тхакIуэ ныбжьыщIэм и тхыгъэхэр зытхылъым щызэгъэIуауэ иджыщ япэу дунейм къыщытехьэр. Мыбы ихуахэм я нэхъыбэр печатым щыIащи, цIыху щыгъуазэу къыщIэкIынущ. ЗыщIэм ещI, зымыщIэм жетIэнщи, хьэл дахэ иIэщ мы хъыджэбзым. ТхыгъэхэрзытеухуакIи, абыхэмщекIуэкI Iуэхугъуэхэмя  къэIуэтэкIэкIи, ящIэлъгупсысэхэмкIизыхуэдэщымыIэщ. Нобэрей зэманым екIуэкI, къыщыхъу-къыщыщIэхэращ зытетхыхьыр. Абы димыхьэхынкIэ Iэмал иIэкъым жьыри щIэри. ИкIи дехьэх. Къэтщтэнщ, псалъэм папщIэ, «Сэ къулей сыхъуну сыхуейщ» рассказ цIыкIур. ГъащIэм декIуну, абы дэбакъуэу дунейм тетыну зи нэ къикI хъыджэбз къэжэпхъагъащIэщ мыбы зи гугъу щищIыр. Къулей зищIын и гугъэу, макIуэ ахъшэ нэхъыбэ здэщыIэм – къэралым и щыхьэрым. ЗдэкIуам къыщагъапцIэ, къыщагъэпуд, зэригугъауэ къулей хъун дэнэ къэна, ишхын къудей къызэрищэхун имыIэрэ хьэмщичынищымыгъыжу къонэри, къегъэзэж и лъахэ, къэзылъхуахэм ядеж. Аращ зэрыхъур рассказыр. Узригъэгупсысыр нэхъыбэщ.

Хуэфащэщ, емынэм ирихужьат, жыфIэнкIи мэхъу. Фызахуэкъым. ФыкъэувыIи фегупсыс зэманыр зыхуэдэмрэ цIыху хьэлэлыр зэрагъэува щытыкIэмрэ. Уэ нэхъыфI дунейм темытами, нэкIэ къоплъынукъым, умыиджиреймэ! ЛIот-тIэ къыхуэнэжыр нобэрей IэбжьанэфIей ихъуреягъкIэ щыщIэм ещхь хъуну хуэмей, зи гъащIэри цIыхум цIыхуфэ къримыплъу зыхьынкIэ хъуну къигъэгузэва ныбжьыщэм?

Ещхьщ ди хъуреягъкIэ щекIуэкIым, къэхъункIи хъуну Iуэхущ рассказыр зытепсэлъыхьыр пэжкъэ? АпхуэдизкIэ ещхьщ иджырей ди гъащIэм дыщызэрихьэлIэхэм мы рассказыр  цIыху тIысу къигупсысауэуи фIэщ зэрыхъун щыIэкъым. ГъащIэм и гъуджэм апхуэдэу уригъэплъфыныр  къызэхъулIэнкIэ хъунур талант зыбгъэдэлъ тхакIуэщ, дэ къызэрытлъытэмкIэ.

Хьэмэрэ къэдвгъащтэ «Си Iэлъыныр узот» рассказыр. Зи нэгу зезыгъэужьыну ежьа ныбжьыщIэ гупым къатехъуамрэ зэрыхъуамрэ я хъыбар гъэщIэгъуэным укъеджа нэужьи езыхэр куэдрэ уи нэгу щIэтыжщ.

«Ещанэ хъуэпсапIэ», «Гыбзэр цIыхум тохуэ», «Уи псалъэкIэ жэуап узотыж» — дэтхэнэри къащтэ, жытIам и щыхьэтщ. Лэжьыгъэм, лъагъуныгъэм, цIыхухэм яку зэхуилъыпхъэ зэхущытыкIэм, цIыхугъэм… Сытхуэдэ Iуэху тетхыхьми, уи фIэщ хъууэ, гурэ псэкIэ зэхэпщIэу уегъэлъагъу. Уегъэлъагъу, абыхэм хэтхэм уэрамым уащрихьэлIамэ, къэпцIыхужыным хуэдизу нэIурыту!..

Ярэби, мыпхуэдизу зыщытхъу тхыгъэхэм ныкъусэныгъэ гуэр ямыIэу пIэрэ жыфIэнкIи мэхъу. Пэжынщ, зыгуэрхэм зыгуэрхэри дагъуэнкIэ хъунщ, пщIэнукъым, ауэ сэ слъагъукъым: зи лъыкъэплъыгъуэ щIалэр хъыджэбзым хьэщыкъ техъуамэ, абы и ныкъусэныгъэхэм гу лъитэркъым, и фIагъхэм фIэкIа.  Сэ КIарэ Альбинэ и тхыгъэхэм сыдахьэхащ…

Гъуэгу махуэ, Альбинэ!

«Шыхулъагъуэ» литературэхасэмиунафэщI,

КъБР-м и тхакIуэхэм я союзым и правленэм и лэжьакIуэ Хьэх Сэфарбий

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, КIарэ Альбинэ и тхылъхэр, Прозэ, Хьэх Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 479

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: