Псалъэжь: И щхьэр пкъуэлъу и лъэр пкъуокI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

Къэплъыхъуэр

НатIэм къритхар

Махуэ псом уалбэнэшхуауэ, пщыхьэщхьэ хуегъэзэкI щыхъум, дунейр дахэу зэкIэщIихужри, зи къухьэгъуэ нэблэгъа дыгъэр къеплъэкIыжат. Зэ цIыхухэм къахуэгуфIэжащ. Дыгъэ нур щабэм дуней псор къызэщIигъэнэхуат. Сэ уэрам зэв цIыкIумкIэ сыдыхьэжри, уэшхыпс инахэм сазэрыхэмыувэн сыхэтурэ, унэмкIэ сунэтIат. Махуэ хьэлъэм Iейуэ сешати, зэ сынэсыжу, къыстехуэ Iуэхухэр зэфIэзгъэкIыу, зызгъэпсэхужарэт, жысIэт. Куэбжищ къэнауэ, гъунэгъу фыз гуп уэрамым къызэрыдэхащ.

— Фи махуэ фIыуэ! – СахуэгуфIэри, хуэм зысщIащ.

— НэхъыфIыжу! – Къатащ абыхэм жэуап.

«Сыту фIыт, нобэ нэхъ мыхъуми, сызэхахащ,» – жысIэу, сегупсысащ. СщIэрт сэ нэхъыбэм самылъагъу, сызэхамых хуэдэу зызэращIыр. Си зы лъэбакъуэ къамыгъанэу, къызэрыстепсэлъыхьыжри зэхэсхырт. Мы си гъащIэм къыстехуа псом нэмыщIыжкIэ, абыи си гур къигъэгумэщIт, ауэ псалъэмакъ сымыщIу зысIыгът. Нобэрей махуэри, адрейхэм зыкIи къакIэрыхуртэкъым. Гъунэгъу цIыхубзхэм саблэкIа нэужь, зэхъуцацэу щIадзащ.

— Е, мы иджырей щIалэгъуалэр къыбгурыIуэнукъым. МахуитI-щы унагъуэм исын щхьэкIэ докIуэри къокIыж. Нобэ фIыуэ зэролъагъу, пщэдей зэплъыжкъым!

— Тхьэ, арам! Адэ-анэм щысхьыкIэ ящIэркъым. – пищащ етIуанэм.

— Аращ, быныр и чэзум умыгъэсамэ! – Къахидзащ ещанэми.

— Мы ФатIимэт зыщыгугъыж мыгъуэр сыту пIэрэ? ДэкIуарэ къикIыжауэ, икIэм, къыдэнэжауэ дэсыжщ. И дахагъэми, хъыджэбзыфIагъэми зыри къикIакъым. КъыхэхыкIэ ищIэтэкъыми. А щIалэжьым дауэ уеплъ хъунт?!

— ЩIалэм лажьэ иIэкъым. Езыращ дунейм темыхуэр. Удахэми, ухъыджэбзыфIми, хъунт, ауэ унагъуэ ущихьэкIэ, акъыл уиIэн хуейщ, ар зепхьэн щхьэкIэ, – лъагэу и щхьэр дришейри, нэхъыфI дуней псом щумыгъуэтын хуэдэу захиIэтыкIащ.

— Тхьэ, пэжым. Мес, дэ ди хъыджэбзхэр! Еджэныр къаухщ, лэжьапIэ тэмэм зэрагъэпэщыжри, дэкIуэным егупсысауэращ…

Сызэрамыпэсрэ, сафIэIейуэ, сыхаутэрт. Си анэр абыхэм сахэмыпсэлъыхьыну къызэлъэIути, зызбзыщIри, саблэкIащ. Ауэ, зэхэсхар апхуэдизкIэ си гум щIыхьати, нэпсхэр ерагъкIэ сIыгъыурат. МывэкIэ къызэуам хуэдэу, си псэми къехьэлъэкIат ахэр. Си жагъуэ хъунтэкъым икIи зытезгъэхьэнтэкъым, езыхэр зэрыжаIэм хуэдэу, дахагъэмрэ, къабзагъэмрэ къакъутэу щытамэ.

ЦIыхум, езым и Iуэхур зытетыр имыщIэжу псэлъэныр махуэ къэс дызыхуэзэ Iуэхущ. «Уэ уи мы Iуэху зумыхуэу, жыпIэм кIэлъыплъ. Уи щхьэр щIэбгъэпудыжын лъэпкъ пщIакъыми, зумыгъэлъахъшэ!» – си

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, КIарэ Альбинэ, КIарэ Альбинэ и прозэхэр, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 319

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: