Псалъэжь: Гум хэщIмэ, пащIэм хоз.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Зэпэзэдакъэ — уэркъ унэлъащIэ. (Пхъуантэ)

Къэплъыхъуэр

Ирланд рагу, дзыгъуэ хэлъу

Джером Клапкэ

ИРЛАНД РАГУ, ДЗЫГЪУЭ ХЭЛЪУ

«Кхъуафэжьейм щы исщ, хьэр хэмыту» романым щыщщ

Дэ Соннинг деж дыкъыщикIри, къуажэр хъурейуэ къэткIухьыну дежьащ. Мы дыкъыщикIа IухьэпIэрат псом нэхърэ нэхъ дахэу псым иIэр. Къуажэм дэт унэхэр зэщхьыр театрым щагъэувхэрат, армыхъумэ чырбышымрэ сэхумрэ къахэщIыкIа-хэратэкъым. Унэхэр розэхэм щIагъанэрт. Иджыпсту, гъэмахуэ шылэм, ахэр дахащэу къызэщIэгъэгъауэ пшэхэм зыхуаIэтырт.

Дэ жэщым дыкъыщыувыIэ хъунут члисэ щIыбагъым дэт «Булым» хьэщIэщым. Мыр къуажэ хьэщДэщхэм я нэхъ дахэ дыдэщ, и пщIантIэр удз щхъуантIэм иблауэ. Абы къыщыкI жыгхэм я щIагъым щДэт тетIысхьэпIэхэм пщыхьэщхьэ къэс лIыжь цIыкIухэр щызэхуос пивэ ефэу, къуажэ хъыбархэм тепсэлъыхьу.

Дэ Соннинг и хъуреягъкIэ зы сыхьэт хуэдизкIэ къыщыткIухьа нэужь, кIыфI хъуат бгъэзэжынуи, мурад тщIащ Ши-плейк гуэлым иIэ хытIыгу цIыкIухэм язым дыкъыщызэтеувыIэу, нэху дыкъыщекIыну. Иджыри нэхут дэ тIысыпIэ тщIыуэ, пщыхьэщхьэшхэу зыгуэр дыпщэфI хъуну Джордж щыжиIам. Абы дыкъигъэгугъащ мы дыкъыщыхутам къыщызэбгъэпэщ, щупщэфI хъуну ерыскъыгъуэм я нэхъыфIымкIэ. Ауэ ямылейуэ къыхуэгупсысаи щыIэкъым, хадэхэкIхэмрэ къэна лымрэ, нэгъуэщI гуэрхэри щIыгъужу ирланд рагу тщIыну къыхилъхьа мыхъумэ. ИкIэм дэри ар гъэщIэгъуэн къытщыхъужащ.

Джордж пхъэ зэхуихьэсри, мафIэ ищIащ, Харисрэ сэрэ кIэртIоф укъэбзын щIэддзащ. Сэ зэи си гугъэнтэкъым кIэртIоф укъэбзыныр апхуэдизу гугъу хъуну. Ауэ ар си гъащIэ псом сщIам нэхърэ нэхъ лэжьыгъэ хьэлъэу къыщIэкIащ. Псори дыгуфIат, кIэртIоф укъэбзыныр мыIуэхушхуэ хуэдэу къытщыхъури. Ауэ гуфIэгъуэр дыухат, япэ кIэртIофыр дукъэбзу щыщIэддзам. Нэхъыбэ дукъэбзыху, нэхъыбэ къанэу къытщыхъурт. Кумб цIыкIухэр къидгъэжу фIыцIэ хэтхэри щытетхам кIэртIофкIэ узэджэн къахэнэжатэкъым.

Джордж къыдбгъэдыхьэри, тщIам къеплъащ. КIэртIофхэр дэ цIыкIу хуэдиз хъужу арат.
— Мыр хъунукъым, — жиIащ абы. — ВгъэкIуэдащ кIэртIофыр. ДяпэкIэ фтхъунщIын хуейщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Къашыргъэ Иннэ, Къашыргъэ Иннэ и прозэхэр, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 298

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: