Псалъэжь: ФIылъагъуныгъэр къупщхьэ зауэм хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

Къэплъыхъуэр

Мы гъэм мэракIуэр мышущ

— КIунэ, хьэм ямышхыжын хъыджэбзыжь цIыкIу, мыдэ къакIуэ!
Хьэрун губжьауэ иреч-иресэ.
— Сыт къэхъуар, Даа? – езым нэхъ цIыху мамыррэ тыншрэ дунейм зэрытемытыр и нэгум къигъэлъагъуэу илъэсипщIым ит хъыджэбз сырыху цIыкIур бгъэдохьэ дадэм.
— А зи унагъуэр бэгъуэн, мы джэдум сыт епщIар?
ДэкIуеипэм джэдуужь цIыкIур тесщ, и фIалъэ лъакъуэ щабэ цIыкIумкIэ напэр етхьэщIри.
— Сыт есщIар, Даа? Меси щыси.
— А, угъурсыз, джэдум и пащIэр дэнэ?!
Джэдум пащIэ зэрытемытыжыр игъэлъэгъуэну дадэм зыщригъэзэкIкIэ, хъыджэбз цIыкIур цIытхъытхъыу щIопхъуэри, хадэм холъадэ, нартыху зэхэкIам зыхегъапщкIуэри, улIмэ къэгъуэт! ЛIыжьым и гуоун ирикъуауэ, щыбагъ жьауэм кIэщIэсу хьэмгъокъу здигъэсым, хъыджэбз цIыкIур нартыхум къыхопщыжри, бгъэдохьэ.
— Даа, нтIэ, Iэмал имыIэу хуеипэт джэдур а пащIэм?
ЛIыжьым и напIэщхьитIыр хуэму зэтрехри, и пхъурылъхум мамыру йоплъ. Адэ-адэ и нэ кугъуэхэм щыблэ щIыкIэу къыщохъуэпскI зы бзаджагъэ хъуаскIэ, ауэ гупсысэ уэм зэщIэзыщтам хошыпсыхьыжри мэкIуэдыж.
— Абы пащIэ къытекIэжыху, уэращ иджы дзыгъуэ едгъэщэнур,- къызыфIимыгъэщIу жеIэ лIыжьым, пщэрылъыщIэ къыхудэхуам гупсысэм хригъэдза къуэрылъхур къегъанэри, уэрамым уэршэракIуэ макIуэ. Пщыхьэщхьэ гъазэщ, дыгъэм пшэплъым зигъафIэу хэсщ. ЛIыжьхэри махуэ упщIыIуам къегъэделэри, Ахълохэ я деижь щIагъым щызэхуос.
— Зи нэкIэ къалъхуа а импIералистхэм зэгуэрэм къыткIэрыкIыжыну!- жиIэу Хьэрун батэ игъэшу гупым здахэсым, Марэжьхэ я пхъужь хьэгъапхъэр къабгъэдолъадэ.
— Псыкъуийм сабий ихуащ! Уэ маржэ хъужынхэ, псыкъуийм сабий ихуащ!
Зыми зыгуэр жаIэн хущIымыхьэ щIыкIэ Хьэрун къыщолъэтри щIопхъуэ, башымкIэ зыкIэщIэрыIэжмэ ещIэкъуауэу.
— Псыкъуийм ихуар хэтми, зинэкIэрэ къамылъхуа ди сырыхужь цIыкIуращ!
Нэсхэу иплъэмэ, и нэ цIыкIухэр игъэупIэрапIэу, псыкъуийм «сырыхужь цIыкIур» къоплъри исщ…
Псыкъуийм къиплъ хъыджэбз цIыкIур сэращ. Гужьеяуэ ниплъэхэм губжьауэ яхэт лIыжьыр ди дадэщ. А зэманым абы и лIыжьыгъуэ дахэт, адыгэ лIыжьхэм яхэлъыпхъэ хабзэри ткIиягъэри хэлът. Хьэблэри лъэпкъри чэнджэщ хуэныкъуэмэ, «Хьэрун и деж дывгъакIуэ» жаIэурэ къытхуеблагъэт. Кърата чэнджэщым иримыарэзыуэ, зыгуэр ди пщIантIэм дэкIыжауи слъэгъуакъым.
Арами, зэманыр хьэ дзакъэнщ. ГъащIэм къыгуишхыкIыурэ ирегъэлъэтэх. Дади и къарумрэ гукъыдэжымрэ хэщIурэ мэкIуатэ. Сэри абы и къарум си зы гу къуэпс дэгъуурэ макIуэ. ИлъэсипщI текIыжащ джэдум и пащIэр зэрытесщыкI лъандэрэ. Сэри зыкъэсшэщIри, хъыджэбз зи шэгъуэу гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм ди пщIантIэ сыкъыдэтIысхьэжащ. Тхьэ, зы адыгэ пщащэкIэ къысхуэт щымыIэ, арщхьэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГъукIэкъул Иринэ, ГъукIэкъул Иринэ и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 63

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: