Псалъэжь: Хьэмтетыгъуэ гъаблэ щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Жэнэтым лъэтэжхэр

«Жэнэт бзууэ лъэтэжа» сабий псоми фэеплъ яхузощI

ГъащIэм цIыху куэдым нэIуасэ дащыхуохъу. Языныкъуэхэм гу ялъыдмытэу, псэуми мыпсэуми дымыщIэу, гъащIэу диIэр идохьэкI. Ауэ щыIэщ нэгъуэщI гуэрхэри, дымыщIэххэу ди гъащIэм къыхыхьэрэ лъэужьышхуэ къыщагъанэу, апхуэдабзэуи псынщIэу хэкIыжу. Мис апхуэдэ зыщ зи гугъу фхуэсщIынур. А хъыджэбз цIыкIур си гъащIэм къыхыхьэу зэрыщыхьэщIар зы илъэс закъуэщ, ауэ иджыри къыздэсым ар си гъусэу къысщохъу.Уеблэмэ IэщIагъэ схуэхъуар къызэрыхэсхар зи фIыщIэри аращ. Нобэр къыздэсым си псэм хьэлъэу телъщ а сабийм сэ къысхуищIам пэкIуэу зыри зэрыхуэзмыщIэжыфар. ГъащIэр апхуэдэущ зэрызэхэлъыр – дигу илъ псом далъэIэсыркъым. Ауэ сыт хуэдизрэ сымыпсэуами, сэ сигу илъынущ а цIыкIум и гъусэу згъэкIуа илъэс закъуэр…
Абы лъандэрэ илъэс тIощI дэкIащ… Школыр къэзухри еджапIэ сыщIэтIысхьэну къалэм сыкъэкIуауэ, си анэ шыпхъум деж сыщыIэт. УхуакIуэ IэщIагъэр си псэм нэхъ дыхьэу щытти, абы сыхуеджэну мурад сщIат. Экзаменхэр стауэ, жэуапым сежьэрт. ЩIэхуахэм я унэцIэр къыфIадзауэ зэрызэхэсхыу, сыпIащIэу сыдэкIащ университетым. Абы и бжэIупэм IухьэпIэ имыIэу цIыхур щыIувт. Зи унэцIэ хэтхэм IэплIэ зэхуащIурэ мэгуфIэ, мыдрейхэр нэщхъейуэ IуокIыж. Иужьрейхэм сэри сахэтщ. Сыт хуэдизрэ сымылъыхъуами, си унэцIэр яхэзгъуэтакъым. Гукъыдэж симыIэу, уеблэмэ сыгъыну сыхьэзыру, университетым сыкъыIукIыжауэ, хуэмурэ паркымкIэ сыкIуэцIрокI. Сигурэ си щхьэрэ зэбгъэжат. Илъэс хъуауэ зэрызызгъэхьэзырари экзамен стахэри псыхэкIуадэ хъуат. Си гугъэр хэсхыжыпэну сыхуейтэкъыми, згъэзэжу иджыри зэ тхьэ семыплъыжрэ, жысIэрт. Ауэ абы зыри къызэримыкIыр къызгурыIуэжырти, нэхъри нэщхъей сыкъэхъурт. Экзаменхэр фIы дыдэу стауэ къысщыхъужырт, ауэ сэ нэхърэ нэхъыфIыж зэрыщыIэм сегупсысыртэкъым. Гупсысэ хьэлъэхэм сахэтурэ, гу лъыстакъым си анэ шыпхъум и унэм сыкъызэрысыжам. Ар къызэжьэу бжэIупэм Iутт.
– Сыт, ущIэхуа? – къызоупщI ФатIимэт. Апхуэдизу къысщыгуфIыкIыу къыспежьам «хьэуэ» зэрыжесIэнур сымыщIэу сыщытщ.
Ауэ си щытыкIэмкIэ езым псори къыгурыIуащ.
– Умыгузавэ, умыгужьей, етIанэгъи уеплъынщ, – къызжеIэ.
А псалъэхэм нэхъри си гур къызэфIагъанэри, си нэпсхэр къыщIолъэлъ.
– Сэ сытым хуэдэу си нэ къыхуикIрэт а IэщIагъэм, – жысIэурэ согъ.
ФатIимэт, сытригъэуну хэту, жэуап къызетыж:
– Псоми чэзу яIэщ. Нобэ мыхъуами, иужькIэ ущIэтIысхьэнщ. Пэжым ухуеймэ, сфIэфIтэкъым абы узэрыщIэтIысхьэр. Сыти жыIи, ухуакIуэр цIыхубз IэщIагъэкъым.
– Сыт мыгъуэр къыбгурыIуэрэ уэ, – жызоIэри нэхъри согъ.
– Иджы сыт пщIэн уи гугъэр? – щIоупщIэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГъукIэ Маринэ и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 155

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: