Псалъэжь: Алыхьым ущыгугъми, умыбэлэрыгъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Къэрабэу плъыфэ, уафэм едзэкIа. (Лэгъупыкъу)

Къэплъыхъуэр

Зеиншафэщ уэрыншэ дунейр…

Уэс цIынэ къесагъащIэм лъэгуажьэкIэ сыхэувэри гъущI хъар щIыIэм си нэкIур кIэрыслъхьащ. Хъарым си Iэр дэсшийкIыурэ псэкIэ спэжыжьэ хъуа цIыхум сылъэIэсыну сыхэтщ. Ауэ ар сыт щыгъуи хуэдэу спэжыжьащэщ. Сэ сыкIэлъыIэбэху езыр IуокIуэт. ИтIанэми зэрыслъагъу къудейм си гур егъэгуфIэри сылъэтэным хуэдэщ. Си Iупэхэр зэтож. Абы гу къылъитауэ жьыр къызозауэ, си нэкIум уэшхымрэ уэсымрэ хуэфIу къыреутх, си пщэм дэлъ IэлъэщIым и кIапэмкIэ мэджэгу. Ауэ ахэр зыри къизмыдзэу си гур зыдэджэгу цIыхум соплъ , си плъэгъуэр къытесхымэ кIуэдыжын сфIэщIу. Си дежкIэ ар псом нэхъыщхьэщи сытогузэвыхь. Си гуфIэгъуэр зэхезгъэщIэну си Iэхэр нэхъри хузоший, ауэ ар нэхъ жыжьэж мэхъу. Сэ сыIэбэху езыр IуокIуэт.
— КхъыIэ, къэкIуатэ — солъаIуэ, ауэ си лъэIур зыхуэгъэзам зэхищIыкIыркъым. НэбгъузкIэ къысхуеплъэкIыурэ IуокIуэтыж.
— КъэкIуатэ, къыбгъэдыхьэ гъущIым, — солъэIу аргуэру.
Ауэ ари зы лъэIущи жэуапыншэу къонэ. Уэс цIынэр си нэкIум къытехуэурэ мэткIужри си нэпсым хэту йожэхыж. Си бэлъто кIапэхэр псыфыбзэ хъуауэ уэсым лъэгуажьэкIэ сыхэтщ. Ауэ сэ сигу къеуэр аракъым. Уэсыракъым сызыгъэпIыщIэр, атIэ сыкъызыхуэкIуам и щIыIагъырщ. Къызэпсалъэкъым, къызэплъкъым.
Зы дакъикъэкIэ си лъэIум щIэдэIуа хуэдэ гъущI хъарым къыхуокIуэ, Ауэ итIанэми щIогъуэжри IуокIуэтыж.
— КъэувыIэ, кхъыIэ, — солъаIуэ аргуэру.
СыкъыфIэIуэхукъыми, къызэмыплъэкIыу IуокIуэтыж.
— Мамэ, — дунейр къэзгъачэу сокIий, — мамэ…
Си кIий макъым къегъащтэри къызоплъэкI. Зы тэлайкIэ къызэплъу щыта нэужь хуэмуурэ гъущI хъарым къыбгъэдохьэ. СыгуфIэщауэ си Iэхэр хузоший.
— Мамэ, си Мамэ цIыкIу.
ГъущI хъарым гъунэгъу къызэрыхуэхъуу сыIэбэри и Iэхэр къэзубыдащ. Си мамэ и Iэ щабэ цIыкIухэр си Iупэм хузохь, зыщызмыгъэнщIу ба хузощI. Езым зыри жимыIэу къызоплъри щытщ. и Iэхэр си напэм ирызогъажэ. Зэгуэр абыхэм щабэу Iэ къыздалъэу зэрыщытар сигу къокIыжри си нэпсхэр йожэх. Мамэ щымщ, зы псалъи къызжиIэркъым. Анэбгъэм къыщIача сабий цIынэм хуэдэу согъуэг.
— Мамэ, — аргуэру къызоIущэщ, — мамэ… СыкъэкIуащ уи деж…
Си Iэхэр гъущI хъарым дэзгъэжауэ и нэкIум содэхащIэ.
— Мамэ, мамэ цIыкIу. Зыри щхьэ къызжомыIэрэ? КхъыIэ тIэкIу къызэпсалъэ. Усшэжын унэм? НакIуэ, нэкIуэж си гъусэу. Мамэ… кхъыIэ умыщэху. Сыт пхуэсщIэн? Зыгуэр ухуей? ЖыIэ, сыт ухуейми пхуэсщIэнщ, къызжеIэ къудей. НэкIуэж… Уэ пщIарэт сэ сызэрыпхуэныкъуэр! ЗыкIэ гугъущи уэрыншэ дунейм ущыпсэуну! КхъыIэ къызэпсалъэ…Уи макъым сыхуэзэшащ, Iэджэ щIауэ зыри къызжепIакъым. Сыпхуэныкъуэщ… Уи макъыр адрей макъ къомым къыщыслъыхъуэурэ сезэшащ… КхъыIэ, къызэпсалъэ…Зэхэзгъэх сызыхуэныкъуэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГъукIэ Маринэ и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 70

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: