Псалъэжь: Щылъым и насып щытым иратащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: НатIэрыдз, лъэрыдзын, уеуэ пэтми, мыуз. (Топ)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Уи вагъуэр ижмэ…

Рассказ

Нэху зэрыщрэ уэшхым щигъэтакъым. Шэджагъуэ нэужьым абы жьы мащIэ къыщIэувэжри, дунейр нэщхъей дыдэ хъуащ. Жьыр, пщIантIэпхъэнкI Iэзэ хъужауэ, уэрамхэм дэнэкIи пщIащэхэр къыщрехьэкI. Гъэмахуэ кIыхьым игъэгъущIа щIыми зигъэнщIыжащи, апхуэдиз псыр къохьэлъэкI, зыщIифыну хуэмеижу и гущIыIум тез ещI. Сыту ещхьыIуэ-тIэ ар и щIым тет цIыхухэм:  ямыIэм хуолIэ, къаIэрыхьэмэ, псынщIэу я гуакIуэр йокI. Зи пылъэлъыжыгъуэ къэса пщIащэхэми уэшх ткIуэпс пIащэхэр тез хъуащи, жыг къудамэхэр кърашэхыу пфIощI. Аращ-тIэ бжьыхьэр хуэмурэ и пIэм йоувэ. Гъэмахуэм зитын имыдэми, лъэкIыжыр мащIэщ. Уэшхми нэхъ ин зыкъещI. КъыпфIэщIынщ уафэр зэгуэуду уэшхыпскIэ къегъыхыу. Ауэ хэт абы игъеижыр? Хэт и гъащIэ, хэт и лъагъуныгъэ? Хэт зыхуэгуIэр?

ТIууэ зэтет сымаджэщым и щхьэгъубжэм къыдэплъу щытт Тимур, а псом егупсысу. ЖьыкIэрахъуэу къезыхьэкI гупсысэр зытрихуж хуэдэ, и щхьэр егъэсыс, иужькIэ щхьэгъубжэм къыIуокIыжри, кIэлындор кIыхьым ирокIуэ. Ауэ, гупсысэр ещхькъэ бадзэм: зэ къыпкIэрыхъыжьэнщи, кIэрыкIыжыкIэ ищIэркъым.

«Сэра хъунщ зыхуэнэщхъейр», — йогупсыс аргуэру щIалэр. «ИщIэ хъунщ си лъагъуныгъэр зэрысIэщIэкIыр, си закъуэу сыкъызэрынэр. Аращ, щыгъуазэщ уафэри си насып къутэжым.»

КIэлындорым икIэ дыдэм хэлъ бжэм носри къоувыIэ, иужькIэ хуэмуурэ тоуIуэ.

— КъыщIыхьэ, — зэуэ къоIу цIыхухъу макъ. Ауэ а псалъэр зэхиха нэужьи, пIащIэркъым Тимур, атIэ зы дакъикъэкIэ зеIэжьэри, итIанэ хуэмурэ бжэр Iуех.

Дохутырыр къотэдж.

— Къеблагъэ, Тимур, — иужькIэ шэнтыр къыхуеший, къэтIыс жиIэу.

ЩIалэр хуэмурэ йотIысэх икIи гугъэрэ лъэIурэ зыщIэлъ и нитIыр треубыдэ  дохутырым. Мыдрейми, а плъэкIэ хьэлъэр хуэмышэча хуэдэ, и щхьэр ирехьэх, иужькIэ кърегъажьэ.

— Ди жагъуэ зэрыхъунщи, узэрызгъэгуфIэн зыри бжесIэфынукъым. Хьэлъэщ уи щхьэгъусэр. ТхузэфIэкI псор тщIащ, ауэ абы и щытыкIэм зихъуэжыркъым. Хущхъуэхэри мастэри сэбэп хуэхъужынукъым. ЩIалэ дыдэщ, тфIэпсэкIуэдщ, ауэ сыт ди Iэмал…

— Мэзкуу дохутырыфI щыIэу жаIэри… — къызэпеуд абы и псалъэмакъыр Тимур, ауэ дохутырым и плъэкIэм псори къыжриIэ хуэдэ, зэуэ щегъэтыж.

— Ар пцIыщ, Тимур. ТхьэмыщкIэм и псэм тумыгъэлъ хьэзаб. ИтIанэ … Пщэдджыжь щIэпшыжыну хуит узощI. Машинэ сыт ухуеймэ, е хьэпшыпхэр зэщIэпкъуэжынумэ – къригъэжьат дохутырым, ауэ Тимур щIэкIыжакIэт. ЩIалэр зэрыщIэкIыжу, дохутырыми моуэ зы хьэлъэ гуэр и плIэм дэхужауэ къыфIэщIащ. Сыту гугъущэ-тIэ языныкъуэхэм деж цIыхум пэжыр жепIэну,а пэжыр гуауэмэ. Ауэ гугъэ нэпцIым нэхърэ ар нэхъыфIщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГъукIэ Маринэ, ГъукIэ Маринэ и прозэхэр, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 691

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: