Псалъэжь: ПцIыупс и кIапсэ кIыхьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Ди чэтым щынэ хужь щIэзщ. (Жьэ, дзэ)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

Анэ гумащIэ

Дунейр къызэригъэщIрэ сабий гъэсэным нэхъ лэжьыгъэ гугъурэ анэм нэхъ лъапIэрэ щыIэкъым ГъащIэр тыгъэ къыпхуэзыщIа цIыхум нэхъыфI бгъуэтынкъым. Анэр нэм хуагъадэ. Уи нитIыр къэмыплъэмэ, дунейм и фIыгъуэ куэдым узэрыхэкIыжым хуэдэу, гугъущ анэ щабагъэм, лъагъуныгъэм ухуэныкъуэныр. Анэм и гум къещIэ и быныр щысымаджэри, щынэщхъейри, щыгуфIэри, ар дэнэ щымыIами. Дауи, ар зыхузэфIэкIынур анэм и закъуэщ. А зыращ апхуэдэ къару зиIэр.

Сабий гъэсэным фIыуэ хэзыщIыкI анэщ Гъуэгунокъуэ Ларисэ. Абы и дежкIэ гъэсэныгъэ, цIыхугъэ жыхуиIэхэр псалъэ къудейкъым. Анэ гумащIэм и гъащIэр триухуащ и сабийхэр зыхуей хуэгъэзэным, ахэр цIыху нэсу къэгъэхъуным.

Ларисэ бынибгъу иIэщ: пхъуихрэ къуищрэ. Апхуэдиз сабийр зыхуей хуэбгъэзэным гугъуехь куэд пылъщ. Ауэ Ларисэ дэтхэнэ зыми гулъытэкIэ лъоIэсыф, и анэ лъагъуныгъэр и бынхэм зэхуэдэу яхуегуэшыф.

Сабийхэр цIыкIуху, абыхэм уакIэлъыплъыныр тынштэкъым. Пщэдджыжь къэс хэти сабий садым, хэти школым шэн хуейт. Пщыхьэщхьэ хъуамэ, я унэ лэжьыгъэхэр ягъэзэщIэным кIэлъыплъыныр, ядэIэпыкъуныр Iэмал зимыIэт. А псоми къищынэмыщIа, езы Лариси лажьэрт. Апхуэдэу щытми, Ларисэ хузэфIэкIащ, сыт хуэдэ лъэпощхьэпори къызэринэкIыу, и бынхэм лъагъуэ зэрыз гъащIэм щахухишын. Сыт щыгъуи абы и сабийхэр къыхуриджащ пэжыгъэм, цIыхугъэм, а хьэл-щэн дахэхэрт гъащIэм нэхъыщхьэу къыщилъытэрти.

Сабий гъэсэнымкIэ Ларисэ куэдкIэ сэбэп къыхуэхъуащ и щхьэгъусэри. А тIум зэгъусэу яухуащ куэдкIэ узэхъуапсэ, удэзыхьэх унагъуэ.

Иджы, псори балигъ хъуа нэужь гугъуехь блэкIахэм нэгъуэщIущ узэреплъыр. Нобэ Ларисэ ипхъухэм езыхэм я унагъуэ яIэжщ, и зы къуэм щхьэгъусэ иIэщ, тIум дзэм къулыкъу щащIэ. «Мамэ» псалъэм куэд щIащ «нанэр» къызэрыпыувэрэ. Абы къуэрылъху-пхъурылъхуу пщыкIуплI иIэщ.

Ларисэ ирогушхуэ, иропагэ и бынхэм гъащIэм я увыпIэ зэрыщагъуэтым. Быным и насып илъагъун нэхърэ нэхъыщхьэ щыIэкъым анэм и дежкIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГъукIэ Маринэ, ГъукIэ Маринэ и прозэхэр, Прозэ, Рассказхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 650

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: