Псалъэжь: Дакъэжьми хьэщIэ къыкъуонэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Ботэщ бгырыпх, тIыпх дэIэбэ. (Жыхапхъэ)

Къэплъыхъуэр

Анэ гумащIэ

Дунейр къызэригъэщIрэ сабий гъэсэным нэхъ лэжьыгъэ гугъурэ анэм нэхъ лъапIэрэ щыIэкъым ГъащIэр тыгъэ къыпхуэзыщIа цIыхум нэхъыфI бгъуэтынкъым. Анэр нэм хуагъадэ. Уи нитIыр къэмыплъэмэ, дунейм и фIыгъуэ куэдым узэрыхэкIыжым хуэдэу, гугъущ анэ щабагъэм, лъагъуныгъэм ухуэныкъуэныр. Анэм и гум къещIэ и быныр щысымаджэри, щынэщхъейри, щыгуфIэри, ар дэнэ щымыIами. Дауи, ар зыхузэфIэкIынур анэм и закъуэщ. А зыращ апхуэдэ къару зиIэр.

Сабий гъэсэным фIыуэ хэзыщIыкI анэщ Гъуэгунокъуэ Ларисэ. Абы и дежкIэ гъэсэныгъэ, цIыхугъэ жыхуиIэхэр псалъэ къудейкъым. Анэ гумащIэм и гъащIэр триухуащ и сабийхэр зыхуей хуэгъэзэным, ахэр цIыху нэсу къэгъэхъуным.

Ларисэ бынибгъу иIэщ: пхъуихрэ къуищрэ. Апхуэдиз сабийр зыхуей хуэбгъэзэным гугъуехь куэд пылъщ. Ауэ Ларисэ дэтхэнэ зыми гулъытэкIэ лъоIэсыф, и анэ лъагъуныгъэр и бынхэм зэхуэдэу яхуегуэшыф.

Сабийхэр цIыкIуху, абыхэм уакIэлъыплъыныр тынштэкъым. Пщэдджыжь къэс хэти сабий садым, хэти школым шэн хуейт. Пщыхьэщхьэ хъуамэ, я унэ лэжьыгъэхэр ягъэзэщIэным кIэлъыплъыныр, ядэIэпыкъуныр Iэмал зимыIэт. А псоми къищынэмыщIа, езы Лариси лажьэрт. Апхуэдэу щытми, Ларисэ хузэфIэкIащ, сыт хуэдэ лъэпощхьэпори къызэринэкIыу, и бынхэм лъагъуэ зэрыз гъащIэм щахухишын. Сыт щыгъуи абы и сабийхэр къыхуриджащ пэжыгъэм, цIыхугъэм, а хьэл-щэн дахэхэрт гъащIэм нэхъыщхьэу къыщилъытэрти.

Сабий гъэсэнымкIэ Ларисэ куэдкIэ сэбэп къыхуэхъуащ и щхьэгъусэри. А тIум зэгъусэу яухуащ куэдкIэ узэхъуапсэ, удэзыхьэх унагъуэ.

Иджы, псори балигъ хъуа нэужь гугъуехь блэкIахэм нэгъуэщIущ узэреплъыр. Нобэ Ларисэ ипхъухэм езыхэм я унагъуэ яIэжщ, и зы къуэм щхьэгъусэ иIэщ, тIум дзэм къулыкъу щащIэ. «Мамэ» псалъэм куэд щIащ «нанэр» къызэрыпыувэрэ. Абы къуэрылъху-пхъурылъхуу пщыкIуплI иIэщ.

Ларисэ ирогушхуэ, иропагэ и бынхэм гъащIэм я увыпIэ зэрыщагъуэтым. Быным и насып илъагъун нэхърэ нэхъыщхьэ щыIэкъым анэм и дежкIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГъукIэ Маринэ, ГъукIэ Маринэ и прозэхэр, Прозэ, Рассказхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 629

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: