Псалъэжь: Бланэ щалъху йокIуэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мазэ къэс -етIуанэ бэрэжьейм…

«Шыхулъагъуэм» хэтхэр, 2010

«Шыхулъагъуэм» хэтхэр, 2010

МАЗЭМ и япэ бэрэжьейр благъэкIри етIуанэм сыхьэтыр I5-м Налшык Печатым и унэм щызэхуос «Шыхулъагъуэм» хэтхэр.

Хуабжьу пIейтейхэу, къахуэмыгъэсу зыпэплъа зэIущIэм щыщтэжа щIыкIэу, къокIуалIэ ахэр я зэхуэсыгъуэ къэс. Ар икIи гъэщГэгъуэнкъым: дэтхэнэри йогупсыс иужьрей я зэхыхьэм лъандэрэ и гур, и псэр хилъхьэу итха и тхыгъэхэр къазэрыщыхъунум, хужаIэнухэм.

Зы зэхуэсыгъуи къанэркъым кърахьэлIа псоми дахэмыплъэу. ИкIи мыр хъуащ, мыдрейр хъуакъым, жытIэу, абдежым щыдухыркъым. Псалъэ, псалъэуха зырызыххэу тхыгъэхэр зэпкърыдох, и гъурри и цIынэри сэтей къэтщIу. Ди пащхьэ къралъхьа тхыгъэр художественнэ литературэ мыхъуауэ къэтлъытамэ абы и щхьэусыгъуэм, и дагъуэм ар зытхар щы гъуазэ дощI. А лэжьыгъэм хэтщ зэIущIэм кърихьэлIа псори.

Мыращ зэхуэсын зэредгъажьэрэ дытемыкIыу дызытет хабзэр: псом япэрауэ, итхам къыдогъэджэж езы зытхар. Абы: дэтхэнэри гупсэхуу едэIуа пэтми, а зэхихар «Шыхулъагъуэм» хэтхэм езыхэм я нэм «зэ щIагъэкIыж» — къоджэж аргуэру. ИтIанэщ тепсэлъыхьын щыщIадзэр. Лъэныкъуэ куэдкIэ къыщоплъ дэтхэнэ тхыгъэми: зытеухуам, и купщIэм, и бзэм, усэуи рассказуи ирехъуи, зэрытха жанр лIэужьыгъуэм и хабзэхэр гъэзэщIа зэрыхъуар зыхуэдэм…

Дзэгъащтэ Азэмэт, КIарэ Альбинэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ, 2011

Дзэгъащтэ Азэмэт, КIарэ Альбинэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ, 2011

А щIыкIэм тету, зэIущIэм кърихьэлIа дэтхэнэри мыбдежым икIи редакторщ, икIи корректорщ, икIи критикщ, ныкъусаныгъэ гуэрым гу лъатамэ, къызэроплъын мы дунейм темыту, худэчых лъэпкъ зым и дежи Iуэхум къыщыхамыгъэхьэрэ пэжыр утыку къащIыну хьэзыру. Апхуэдэу тегъэчыныхьауэ, ткIийуэ хэплъэр зыуэ, тIууэ щыщымыткIэ, зыгуэрым гу лъитэнкъэ, щыуагъэ, зэфIэмыхьэныгъэ щыIэмэ? НтIэ, мис а псори зытхам ирагъэлъагъужу, игъэзэкIуэжа нэужьщ художественнэ тхыгъэхэр утыку щрахьэр — газетхэм, журналхэм, тхылъ тедзапIэхэм щынэсыр.

Иджы а езы «тедзэн» жыхуэтIэм теухуауэ. Тхэн щIэзыдзагъащIэхэм я дежкIэ икъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ и тхыгъэхэр хутрадзэным. Зытхам газетым е журналыми тхыгъэр щилъагъужмэ, абы сыт хуэдэ жэрдэм къыхилъхьэрэ ныб-жьыщIэм, адэкIи тхэн, литературэм хыхьэн я лъэныкъуэкIэ! Тхьэр арэзы къахухъу, ар къагурыIуэу, дэнэкIи ди тхыгъэхэр хъарзынэу щытрадзэ, ныбжьыщIэхэр ягъэгушхуэу псалъэ гуапэхэр къыщыхужаIэ. Газетхэми журналхэми «Шыхулъагъуэм» хэтхэм я тхыгъэхэр е езыхэм тепсэлъыхь статьяхэр щIэхщIэхыурэ къытохуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэм" и къекIуэкIар, Къызэрежьар

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 374

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: