Псалъэжь: Дыгъужьым лы игъуэтмэ, псы игъуэтыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)

Къэплъыхъуэр

Къежьа зэрыхъуа щIыкIэр

Hahov_SafarbiТХЭН щIэзыдзагъащIэ тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэм адыгэбзэкIэ щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» зэгухьэныгъэр а зэманым «Ленин гъуэгуу» щыта, иджы «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэ сэ сыщылэжьам къыщежьащ I989 гъэм и бжьыхьэку мазэу. Къежьа зэрыхъуар мыпхуэдэущ…

Сэ щэнхабзэмкIэ къудамэр къызэгъэщIылIат. Иджы хуэдэтэкъым, абы щыгъуэ мы къудамэм куэд къызэщIиубыдэрт. Мыбы къыхыхьэрт щэнхабзэмкIэ, щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ, цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымкIэ министерствэхэр, творческэ зэгухьэныгъэхэу уи тхакIуи, уи композитори, уи сурэтыщIи, уи театр лэжьакIуи зыхиубыдэхэри абыхэм къахыхьэжрэ нэгъуэщI комитет Iэджи къепхыжауэ. Мыбы нэхъ къудамэшхуэ иIэтэкъым редакцэм, цIыху нэхъыби щылажьэрт, лэжьапIэ къагъэува защIэу (щIэуэ газетым къащтэр мы къудамэрат япэу къыздагъакIуэр). Ахэр гъэсэн хуейт. Журналистикэми зыпэрыува лэжьыгъэми щыхамыщIыкIIакIэ, гугъут ятхыр зэбгъэзэхуэжыну, газетым зэрытрадзэным хуэбгъэхьэзырыну.А псом нэмыщIыжкIэ, художественна литературэу газетым традзэр зы Iэм IэщIэкIыу, а зыIэщIэкIам ахэр зыхуэдэмкIи жэуап ихьыжын хуейуэ редакцэм хабзэ ткIий щыгъэуват. ТворчествэмкIэ зэгухьэныгъэхэр къудамэм щыхыхьэкIэ, сэрат литературэ псори зыIэщIэкIын, абыхэмкIи жэуап зыхьыжын хуей «зы Iэр». Ауэ щыхъукIи, адрей къудамэхэм я унафэщIхэм я хьэлъэр си хьэлъэу фIэкIа, зыри схудачыхыртэкъым — махуэ къэс сатыр щитI (зэрыбкIэ тедзауэ напэ зыплIытху) сэ езым стын хуейт. А псом сыт хащIыкIрэт, сыткIи хуейт зи тхыгъэр газетым трезыгъэдзэн мурадкIэ редакцэм къэзыхь тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ? КъагъэтIылъырт къахьари, къызжьэхэплъэу къэтIысыжырт — хуейт асыхьэтым сыкъеджэу хутездзэн-хутезмыдзэнымкIэ жэуап естыжыну. Сэ, иужьIэ фыкъыщIыхьэ, яжесIэрти сутIыпщыжырт. АрщхьэкIэ а «иужькIэри» къэсырт а сызэрыхущIэмыхьэурэ, зэманыр кIуарэ къахьами сыкъемыджауэ. Псом хуэмыдэу си жагъуэ хъурт нэхъ къысхуэныкъуэхэм — тхэн щIэзыдзагъащIэхэм — зэман зэрахуэзмыгъуэтыр. Апхуэдэу, мыхъужыххэ щыхъум, мурад сощI зы махуэ яхухэсхыу, тхэн щIэзыдзагъащIэхэм садэлажьэну. ДызэгуроIуэри, мазэ къэс зэ — етIуанэ махуэкум дызэхыхьэу щIыдодзэ. А хабзэм дытекIакъым сэ газетым сыкъикIыу, КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и правленэм лэжьакIуэ сыкъэкIуа нэужьи. Махуэкур бэрэжьей махуэмкIэ тхъуэжа къудей мыхъумэ, зэхъуэкIыныгъэ лъэпкъ игъуэтакъым ди Iуэхум.     ТхакIуэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэм" и къекIуэкIар, Къызэрежьар

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 733

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: