Псалъэжь: Хьэ хей умыукI, фыз хей иумыгъэкIыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ЕджапIэ лIэужьыгъуэщIэу къалъытэ

Хьэх Сэфарбий студентхэм ящIыгъуу

Хьэх Сэфарбий студентхэм ящIыгъуу

Талант уиIуи тщIынщи, аркъудеймкIэ Iуэхур зэфIэкIыркъым. Талантри къызэрыбгъэсэбэпщ, цIыхум къыдекIуэкI дэтхэнэ Iэмэпсымэми хуэдэу. Комбайн уиIэкIэ сыт и пэрмэн, ар умыгъэлажьэу уи гъэ мэшыр губгъэм икIуэдэжмэ? Мис, псалъэм папщIэ, нобэ сурэтыщIу диIэри абыхэм я зэфIэкIыр здынэсри долъагъу — дунеи псом щызэлъэщIысащ я IэдакъэщIэкIхэмрэ я щытхъумрэ. Ауэ щыхъукIи, къызэднэкIа лIэщIыгъуэм икухэм дыкъэсыху дэ диIакъым сурэтыщIи сурэт искусстви. ЛIо, адыгэр зэрыпсэуа адрей зэман къомым зы цIыху яхэмытауэ ара сурэт щIынымкIэ зэчий гуэр зыбгъэдэлъ? Яхэтащ, дауи, къахуэгъэсэбэпакъым — яIакъым Iэмал. Абы къыхэкIыуи езы дыдэхэм ямыщIэххэнкIи хъунут а зэчийр зэраIэр.

А псор щIыжысIэращи, талант уиIэкIэ зэфIэкIыркъым, щIэ щIэткъым узыщыгъуазэу, пщIэуэ щытын хуей жыхуэпIэм. Литературэр къызыхэхъукI зэманым и гъуджэщ. Псом япэрауэ, фIыуэ пщIэн хуейщ уэ езыр укъызыхэкIа лъэпкъым и бзэр, къыдекIуэкI хабзэхэр, и блэкIар, и нобэр… Абыхэм теухуауэ ныбжьыщIэхэм «Шыхулъагъуэм» щагъуэт гулъытэм и лъэныкъуэкIэ укъыщыпсалъэмэ, зэрыщыIа илъэс тIощIым ар зыми емыщхь еджапIэ лIэужьыгъуэщIэ хуэдэу хъуауэ жыпIэ хъунущ. Республикэм зы нэгъущI еджапIэ иту къыщIэкIынкъым мыбы хуэдэу тегъэчыныхьыпауэ художественнэ литературэм и лъэныкъуэ псоми щытепсэлъыхь, абы и Iэмалхэр къыщыпщIэн, бзэр, хабзэр, нэгъуэщД куэдми и гугъу щащI.

"Шыхулъагъуэм" хэтхэр, 2010

«Шыхулъагъуэм» хэтхэр, 2010

Дауи, дэ жытIэркъым а псор ди закъуэ зэфIэдгъэкI лэжьыгъэу, фIыщIэр зейри дэрауэ. Зэхуэсыгъуэ куэд къанэркъым «Шыхулъагъуэм» и лэжьыгъэм, искусствэм и цIыху пэрытхэр, лъэпкъ тхыдэм, хабзэм, бзэм зи гъащIэр теухуауэ псэу, лажьэ щIэныгъэлIхэр, тхакIуэхэр къедмыгъэблагъэу, я дерсхэм ныбжьыщIэхэр щIэдмыгъэдэIуу.

Апхуэдэу ди щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ куэд къыщащIащ скульптор пIэрыIуэ, пщIэ, щIыхь зиIэ нэхъыжьыфI ТхьэкIумашэ Михаил, зи уэрэд дахэхэмкIэ цIыхухэм фIыуэ ялъэгъуа композиторхэу Молэ Владимир, Жырыкъ Заур, ХьэIупэ ДжэбрэIил, артист пIэрыIуэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и режиссер нэхъыщхьэ Шыбзыхъуэ Басир, герантолог, узыншагъэм теухуауэ зи псалъэ щхьэпэхэр куэд щIауэ радиокIэ зэхэтх КъуэщIысокъуэ Александр, пшынауэ Iэзэ Къуэдз Гэбубэчыр, нэгъуэщIхэми я деж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэм" и къекIуэкIар, Къызэрежьар

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 376

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: