Псалъэжь: ЛIы ищIа иIуэтэжыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ептмэ, къозыт, къуитмэ, берычэт. (Жэм)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Ахэр дэ зэи тщыгъупщэнукъым

Сыт ящIэнуми хунэмысу, пасэ дыдэу дунейм ехыжащ Къанкъул Заур, Къармэ Iэуес, Даур Iэбубэчыр, Емкъуж Мухьэмэд сымэ. Абыхэм я япэ тхыгъэхэм, я зы тхылътхылъитI къащIэнахэм тепщIыхьмэ, ди лъэпкъ литературэм хэ-щIыныгъэшхуэ игъуэтащ, пхужымыIэным хуэдизу. Шэч лъэпкъ къытезмыхьэжу жысIэнщи, абыхэм гъащIэ яIэу къышДэкIатэмэ, дыщIэблэншэщ жытIэу дыщIэгузэвэн щхьэусыгъуэ диIэнтэкъым.

Ажал IэубыдыпIэншэм и закъуэкъым ди къэбэрдей щIэблэ тIэкIум Iэ щIыIэкIэ къыхэIэбэр. Къэралым псэукIэхъуэж ищIу, укIыти шыни зымыщIэ зэрыпхъуакIуэхэм псори зэралъэфэлIэжу, хьэлэлу лажьэ, псэу цIыхур щытыкIэ гугъум щихуэм, Абазокъуэ Къантемыр, МахуэлI Нарзан, АIуп Аслъэн, Нэзрэн Аринэ,Къэгъэзэж Аюдэ, нэгъуэщIхэми нэхъ мыхьэнэ зиIэу къалъытэ Iуэху пэрыхьэжащ, зэгуэр тхэуэ щыщытари ящыгъупщэжауэ.

А зи гугъу тщIахэм я махуэр зэкIэ къахуэмыкIуауэ, нэхъ къызэтенауэ къыпфIэщIынуми, художественнэ литературэм пымыщIа лэжьыгъэм я зэманыр зэрыщыту трагъэкIуадэ ди усакIуэ хъарзынэхэу Аъостэн Музэрэ ГъущIо Зарифрэ. Куэд щIащ a тIум я усэщIэ тхылъаджэм зэрамылъагъужрэ. Апхуэдэу щIалэ дыдэу и усэ хьэлэмэтхэмкIэ цIэрыIуэ хъууэ, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэдгъэхьауэ щыта ПщыукI Латмири и иужьрей тхылъыр къыщыдэкIар ящыгъупщэжащ, щыплъагъужыркъым абы и IэдакъэщIэкI газетхэмрэ журналхэмри.

Тхэн щIэзыдзагъащIэу куэд мы зэманми къокIуалIэ «Шыхулъагъуэм». Налшык и закъуэкъым, республикэм район иIэкъым, я нэхъ пхыдзауи щIыи, ахэр къыздимыкI. Псори я ныбжькIэ зэхуэдэкъым, пенсэм щыIэ нэгъунэ къыщытхыхьэ къохъу. Зыми жетIэркъым: «Уэ уи ныбжьыр хэкIуэтащ, дыбдэлэжьэнукъым!» Зэщхькъым а псор я IэщIагъэкIи зыпэрыт IэнатIэкIи. ЕджакIуи, егъэджакIуи, шофери, прокуратурэм и лэжьакIуи, журналисти, къулыкъущIи диIэхэщ. Ауэ а псори зым зэхуэдэ ещIыж — литературэр фIыуэ зэралъагъум, езыхэми абы зыгуэр щащIэну я нэр къызэрыхуикIым. Ар гуапэ пщымыхъуу къанэркъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэм" и къекIуэкIар, Къызэрежьар

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 371

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: