Псалъэжь: Сабийм и кIэтIийр бжыхьыпэм пылъми мэджэгу.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ. (Гуэдз)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…

“КъудамэщIэм” и пшыхь. Хьэх Сэфарбий. Iупхъуэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "КъудамэщIэм" и пшыхь, "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и видеохэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 17

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: