Псалъэжь: Щхьэ бжыгъэ ныбэ нэщI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» пшыхь. Жамбэч Рабия, НафIэдз Мухьэмэд

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, "Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия и видеохэр, НафIэдз Мухьэмэд, НафIэдз Мухьэмэд и видеохэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 262

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: