Псалъэжь: Уи нэми укъыщигъапцIэ къохъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» пшыхь. ЩIанкIэ Роман

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, "Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр"

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 234

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: