Псалъэжь: Хьэ мыукIытэ къупщхьэ йогъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ. (Гуэдз)
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» пшыхь. Нартокъуэ Анжелэ, Хъуэжэ Жаннэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, "Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", Нартокъуэ Анжелэ, Нартокъуэ Анжелэ и видеохэр, Хъуэжэ Жаннэ и видеохэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 251

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: