Псалъэжь: Делэ дыхьэшхырилэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Ди вы хужь цIыкIу шыгъу бэшхщ. (ДжэдыкIэ)
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» пшыхь. Къашыргъэ Иннэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, "Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", Къашыргъэ Иннэ, Къашыргъэ Иннэ и видеохэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 250

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: