Псалъэжь: Емыкъум еплъи дэзышым еуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Арэфыпс, псыхэкIыкI. (Жызумей)
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» пшыхь. Дзэгъащтэ Азэмэт

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, "Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", Дзэгъащтэ Азэмэт, Дзэгъащтэ Азэмэт и видеохэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 236

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: