Псалъэжь: ЩхьэкIуэ зышх щхьэ шхыгъуэ йохуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

“КъудамэщIэм” и пшыхь. Нартокъуэ Анжелэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "КъудамэщIэм" и пшыхь, "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, Нартокъуэ Анжелэ, Нартокъуэ Анжелэ и видеохэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 18

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: