Псалъэжь: И адэр къалъхури и къуэм зигъэпсэхужащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.

“КъудамэщIэм” и пшыхь. ЦIоукIыл Азэмэт

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "КъудамэщIэм" и пшыхь, "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, ЦIоукIыл Азэмэт

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!




Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 27

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: