Псалъэжь: Гуащэрэ пэт, къаз деху.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Зи пэр папцIэ, зи кIэр гъуанэ. (Мастэ)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

“КъудамэщIэм” и пшыхь. Фырэ Руслан, Хьэх Сэфарбий

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "КъудамэщIэм" и пшыхь, "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и видеохэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 22

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: