Псалъэжь: Хьэнэфийхэр зэфыегъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Ди хъурей шыгъулъэщ. (Фэлъыркъэб)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.

“КъудамэщIэм” и пшыхь. Дзэгъащтэ Азэмэт

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "КъудамэщIэм" и пшыхь, "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, Дзэгъащтэ Азэмэт, Дзэгъащтэ Азэмэт и видеохэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 13

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: