Псалъэжь: Вы хъунур шкIэ щIыкIэ уощIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.

“КъудамэщIэм” и пшыхь. Дзэгъащтэ Азэмэт

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "КъудамэщIэм" и пшыхь, "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, Дзэгъащтэ Азэмэт, Дзэгъащтэ Азэмэт и видеохэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 13

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: