Псалъэжь: Махуэ гъуэгу утехьэмэ, махуищ гъуэмылэ здэщтэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Быныр зыгъатхъэ пхъэ дакъэ хъурей. (Iэнэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

1Ди сайтым дауэ укъихьа хъуами тщIэкъым, ауэ, укъыщыхыхьакIэ, итым хэплъэ. Ухуэмейм, зыхуэщIыж.

Ауэ хьэуэ, зи мыхъуми зытеухуар къэсщIэнщ жыпIэрэ — зыхуэпщIыжын умыпIащIэ! ИкIэм нэс уемыджэми хъунущ, уемыджэхэми хъунущ, ауэ ахуэдэу пфIэхьэлэмэт хъун гуэрхэр блэбгъэкIынкIи мэхъу.

«Мы сайтыр сэбэп сыт хуэдэу зэрыхъуфынур?» — абдеж къыщыщIэддзэнщ. А упщIэм и жэуапыр гъуэтыгъуейщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ дэтхэнэми сайтым зыдихьэхын къыщигъуэтыфынущ, щхьэж игъэщIэгъуэн щыхуэзэнущ.

"Шыхулъагъуэм" хэтхэр, 2007

2007

Сайтыр хэт зыхуэщIар? — АдыгэбзэкIэ тхэн щIэзыдзагъащIэхэращ. ИтIани, абы къикIкъым усэрэ прозэрэ фIэкI сайтым имылъу зыри… Иджыри тIэкIу адэкIэ уеджэм псори къэпщIэнщ…

Мазэ къэс зэ — етIуанэ бэрэжьейм, сыхьэтыр щым, зэхохьэ хасэм хэтхэр. Ахэр псори тхэн щIэзыдзагъащIэхэщ, я ныбжьым емылъытауэ. Щхьэж къихьам къоджэж, адрейхэр йодаIуэ, игу ирихьа-иримыхьа, сытхуэдэу щIам нэхъыфIт, дэтхэнэр къемызэгъми зыжраIэ. Мис апхуэдэу зыр зым дэIэпыкъуу хасэр йокIуэкI.

"Шыхулъагъуэм" хэтхэр, 2007

2007

Тхэн щIэзыдзагъащIэ тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэм адыгэбзэкIэ щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» зэгухьэныгъэр 1989 гъэм и бжьыхьэку мазэу къежьащ, мазэ къэс зэ – етIуанэ махуэкум зэхыхьэу. А хабзэм текIакъым ноби а хасэр, махуэкур бэрэжьей махуэмкIэ хъуэжа къудей фIэкI зэхъуэкIыныгъэ лъэпкъ имыгъуэту.

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэгухьэныгъэм «Шыхулъагъуэ» цIэр а къыщежьа зэманым абы и лэжьыгъэм жыджэру хэта, Къармэхьэблэ къуажэм щыщ усакIуэ Iэзэ, зэдзэкIакIуэ Къармэ Iэуес къыхилъхьащ.

"Шыхулъагъуэм" хэтхэр, 2010

2010

Иджы нэхъ гурыIуэгъуэу. Нэхъапэ сайт цIыкIуу къежьами — тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэм ятхахэр щызэхуэхьэсауэ щытыну, иджы махуэ къэс къызэщIиубыдэр нэхъыбэ мэхъу.

 

Бэрбэч Аслъэнджэрий, Нэгъуей Людмилэ, Кумыщ Маринэ, Щорэ Маринэ, Хьэх Сэфарбий, 2015

2015

Пэжщ, дызэрыщыгугъым хуэду сайтыр иджыри хъуакъым — ар щIалэщ, цIыху куэдым яцIыхукъым, абы къыхэкIыуи тыншу зиужьыфкъым, ауэ, итIани,  ар хуэмурэ ин мэхъу, зэмылIэужьыгъуэ куэд къыхыдогъэхьэ.

Сыт иджыпсту сайтым къыщыбгъуэтыфынур?

Хасэм епхауэ:

Езы хасэм емыпхауэ:

1

Уэ птеухуауэ…

Сэбэпышхуэ укъытхуэхъунущ псалъитI-щы къытхуебгъэхьым: сайтым теухуами (щыуагъэ къэбгъуэтамэ, щIэуэ хэгъэхьапхъэ щыIэу къэплъытэIамэ, ущIэупщIэным, зыгуэрым ущытхъуным, нэгъуэщIми), хасэрами, тхыгъэхэрами. Сыту щытми ди гуапэ хъунущ.

ар тхын хуейщ! Къатхэ: Къатхэ, mail@lithasa.ru

удз гъэгъа узот! Сайтым уи тхыгъэхэр къыщыгъанэ, къытхуегъэхь 


Сайтым итыр пщIэну ухуейм: Сайтым итхэр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 225

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: