Псалъэжь: Хьэ къарэ кIапэ жьэдэлъ хуэдэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Зэпеуэ!!! Зэпеуэ!!! Зэпеуэ!!!

150Сурэт зыщIыну зифIэфI псом папщIэ ди сайтым зэпеуэ щыдогъэкIуэкI…
Куэд щIакъым сайтым нарт эпосыр къызэритлъхьэрэ. Ауэ дэ нартхэм епхауэ сурэту диIэр мащIэщ. Абы къыхэкIыу нарт лIыхъужьхэмрэ тхьэIухудхэмрэ я сурэткIэ дыпщогугъ.
Сурэтхэр псори сайтым къитлъхьэнущ (зыщIари и лъабжьэм щIэту). Нэхъ дахэхэр нартхэм я теплъэу ди сайтым щыдгъэувынущ.
Сурэту щытыфынухэм щеплъ: Нарт эпосыр.
БатэрэзНартхэм фащэр ящыгъыу, джатэр япщIыхэлъу, шабзэр я щIыбым дэлъу ахуэдэхэщ. Ауэ сурэтыр щIыныр, дэтхэнэ творческэ лэжьыгъэми хуэдэу, зэрыщытын хуейр дэ тхуэгъэувынукъым, дауи, икIи щIэдгъэувыни щыIэкъым.
Ахэм, я теплъэм къыщынэмыщIауи, лIыгъэ зрыхьахэр къэзгъэлъагъуэ сурэтхэми хъунущ. Ущымыгъуазэм, япэ щIыкIэ еджэ — ди сайтым псори къыщыбгъуэтынущ.
Ар къызыщызгъэхъуфыныр уэращи, уэ нартхэм я теплъэр къызэрыпщыхъум ещхьу щIыи, къытхуегъэхь. Дэ зыми и сурэт дгъэкIуэдынкъым!!!


*Уи цIэр:

E-mail:

Сурэтыр зыщIар (нэгъуэщIым ищIа къебгъэхьым):

*Сурэтым и цIэр:

Сурэтым теухуауэ зыгуэр иджыри къэптхыным:

Сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: зэпеуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 698

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: