ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Бланэ щалъху йокIуэж.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Уэзырмэсрэ шу цIыкIумрэ

Уэзырмэс гъуэгу техьауэ жэщ къытехъуэри мэз лъапэм щепсыхащ, и шыр илъахъэри езым уанэр пIэщхьагъ ищIащ. Жэщыр мэз лъапэм щрихри, нэхущым шэсыжауэ, зы шу цIыкIу къыбгъэдыхьащ:

– ФIэхъус апщий, Уэзырмэс! – жери.

Шур уанэгум къищ къудейт. Уэзырмэс и лъэгуажьащхьэм къэсынутэкъым.

– Си цIэ дэнэ щыпщIэрэ? Хэт ущыщ? Дэнэ укъикIрэ?–еупщIащ Уэзырмэс шу цIыкIум.

– Сыиспы лъэпкъщ,–къыжриIащ шу цIыкIум.– Испыр мы лъахэм дисащ. Нартхэ ныкъуэкъуэгъу фыкъытхуэхъури мы лъахэр дывгъэбгынащ.

– НтIэ сытым къытебгъэза? – еупщIащ етIуанэуи.

– Мы мэзым зы бланэ къыщIэднащ,–жиIащ шу цIыкIум.– «Бланэм ил сIугъахуэ» жери, ди адэм сыкъригъэжьащ. Бланэм солъыхъуэ, згъуэтмэ, къэзукIынущ. УкъыздэщэкIуэн?

– СыбдэщэкIуэнщ,–жиIащ Уэзырмэс.

Уэзырмэсрэ шу цIыкIумрэ мэзым хыхьащ, бланэр мэзым къыхахури тафэм къытрахуащ. Уэзырмэс и шабзэр зэIуидзэху, шу цIыкIум и шабзэр зэIудзагъэххэти, бланэр къиукIащ.

Бланэр зэIахщ, блатхьитIым я зыр Уэзырмэс къыхуигъанэри, шу цIыкIур шэсыжащ, бланэр и шыплIэм дилъхьэри.

Уэзырмэс блатхьэр къыхуэIэтакъым, шыплIэм дилъхьэнути. Шу цIыкIур, мэзым хыхьэжрэ пэт, къызэплъэкIащ, къигъэзэжри Уэзырмэс къыбгъэдыхьащ, къеIэбыхри блатхьэр Уэзырмэс и шыплIэм къыдилъхьащ:

– ЛIыр пэмылъэщами, шым хуэхьынкъэ? – жери. АфIэкI жиIакъым: IуигъэзыкIри мэзым хыхьэжащ.

Блатхьэр шыплIэкIэ къихьри, и унэ ихьэжащ Уэзырмэс.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 128

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: