Псалъэжь: Къуий здэщыIэм мажьэ кърахкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Уэзырмэс и иужьрей ежьэр

Нарт Уэзырмэс иIэ лIыгъэм папщIэ лъэпкъыу щыIэ псори нартхэм къащышынэрт. Апхуэдэурэ Уэзырмэс лIыжь дыдэ хъуащ.

Нарт Уэзырмэсыр жьы зэрыхъуар къащIэри, хым къикIырти илъэс къэс нарт хэкум биижь пщы Ябгащхьэ и дзэр къатеуэрт. Нартхэм сыт ямыщIэми а дзэм зэгъапIэ къыратыртэкъым. Уэзырмэси нартхэм псэупIэ къезымыт бийхэр дунейм къызэрытринэм икъукIэ хуэнэщхъейт, ар хуабжьуи и жагъуэу лIэжырт. Абы игу ирилъхьащ и гъащIэм ищIа псом я лейуэ зы лIыгъэ гуэр нартхэм яригъэлъагъуну.

Зы махуэ гуэрым Уэзырмэс нартыжьхэр къызэхуишэсри яжыриIащ:

–Нартыжьхэ, иджы сэ лIыжь сыхъуащ, куэди згъэщIэжыну къыщIэкIынкъым, ауэ гурылъ сщIащ иджыри зэ нартхэм ди бийм захуэзгъэзэжыну. Хым адэкIэ щыIэ ди бийхэм деж зэ сыкIуэнущи кхъуафэжьей схуэфщI.

Уэзырмэс и псалъэ тIу ямыщIу щытти, нартхэм кхъуафэжьей ящIри жьыр бийм я лъэныкъуэкIэ щеуэ махуэ гуэрым Уэзырмэсыр хым тыраутIыпщхьащ.

Куэдрэ тета Уэзырмэсыр хым, мащIэрэ тета!..

Сытми зы махуэ гуэрым кхъуафэжьейр хы Iуфэм и гъунэгъу хъууэ щыхуежьэм, адрей лъэныкъуэмкIэ щыIэ хэку бийм я дзэр къыIутти, абыхэм Уэзырмэс и кхъуафэжьейр иралъэфэлIащ Iуфэм. Еплъмэ… кхъуафэжьейм исыр игъащIэ лъандэрэ я биижь Уэзырмэсыжьырт!

Дзэри зыхуейр арати, Уэзырмэсыр я пщым и деж яшащ. Пщы Ябгащхьи гуфIащ «ныбжькIэ ди биижьыр къысIэрыхьащ» жыхуиIэу.

–Иджы уи щхьэр пезгъэупщIын, хьэмэрэ уи гъащIэр Iэхъулъэхъуу уэзгъэхьын? Дэтхэнэра нэхъ къыхэпхыр а тIум? – гуащIэу къеупщIащ Ябгащхьэ.

–Сэ иджы уи IэмыщIэ силъщ, сыт къызэпщIэнуми ухуитщ. Иджы лIыжь сыхъуащ, зыри слъэкIыжынукъым. Си щхьэр пебгъэупщIкIи, Iэхъулъэхъуу сыбгъэпсэукIи зы сэбэп уиIэкъым. Абы нэхърэ нэхъыфIщ сэ уи IэмыщIэ сыкъихуауэ зэрыщытыр нартхэм ягъащIи, абыхэм уасэфI къуатынщи си щхьэр ящэхужынщ. Сэ нартхэм куэд яхуэсщIауэ щытащ, фIыуэ сыкъалъагъури си щхьэм щхьэкIэ нартхэм къыпхуамыщIэн щыIэкъым,– жиIащ Уэзырмэс.

Пщыжьри гупсысэри «мы лIыжьыр сыукIкIэ, пэжу, зы сэбэпи сиIэкъым, абы нэхърэ нэхъыфIщ мыбы сэ щыщIагъэу къызитар и щхьэ уасэу къыщIэсхыжынщи» игукIэ жиIащ.

–Сыт хуэдиз къызатын уи щхьэ уасэу? – щIэупщIащ пщыжь Ябгащхьэ.

–Вы щитху,– жиIащ Уэзырмэс.

–Хъунщ, ауэ дауэ къеIытха хъуну ар нартхэм? Абыхэмрэ дэрэ дызэлъихьэркъым,– жиIащ пщыжь Ябгащхьэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4

Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Уэзырмэс

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 265

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: