Псалъэжь: Зи Iэгу нэщIым и нэгу щIыIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Нартхэм Сэтэней гуащэр испыпщым къызэрытырахыжар

Нартхэм Сэтэней гуащэр испыпщым къызэрытырахыжарНартхэм я зэманым щыIащ испыхэр лъэпкъыу. А испы лъэпкъым япщу щытар ЖьакIэжьт. Испыхэм я пщы ЖьакIэжьыр куэд щIауэ нартхэм япхъу Сэтэней гуащэ дахэ къехъуапсэрт псэгъу ищIыну, ауэ нарт шу мэхъаджэхэм ар щышынэрти дзыхь ищIыртэкъым, нартхэр къазэрытекIуэнур ищIэрти, къытеуэу Сэтэней гуащэр ихьынымкIэ.

Зэгуэрым нэхъ нарт щауэфIхэр илъэс зекIуэ ежьауэ зыкъыхуигъазэри къэкIуащ испыхэм япщ ЖьакIэжьыр дзэ и гъусэу Сэтэней гуащэр зыдэс Алыджхэ я унэм. Испыдзэр Алыджхэ я унэм теуэу Сэтэней гуащэр яхьын щыхъум, зекIуэ мыкIуэу къэна нэхъ нарт щIалэхэм я къару псори къырагъэкIри испыдзэм щыщ куэд зэтыраущэбащ, зэтыраупщIэтащ, ауэ испыдзэм я къарур нэхъ куэдти, нарт щIалэфIхэр япэмылъэщу Сэтэней гуащэ дахэр абыхэм яхьри кIуэжахэщ. Нарт къуажэхэм дэс цIыхухэр: цIыкIуи ини куэдрэ гузэващ, куэдрэ нэщхъеяхэщ псоми фIыуэ ялъагъу, езыхэм я гуащэ лъэщ Сэтэней дахэр испыхэм я пщым зэрихьам папщIэ. Нэхъ нарт лIы хахуэхэр зекIуэ къэтти, къуажэхэм къыдэна нарт щIалэхэм ину гузавэ къащтащ, испыхэм япщым и IэмыщIэм Сэтэней гуащэр дауэ къырахыжынуми ямыщIэу.

Испыхэм япщ ЖьакIэжьыр зыдэсыр хуабжьу чо быдэт. Къуэ зэвым дэт лъэгапIэм ар тетти и екIуэлIапIэр гугъут, зы лъагъуэ закъуэ иIэти хъумакIуэр куэду тетт. А быдапIэм испыхэм я пщым Сэтэней гуащэр щиIыгът.

ИкIэм нарт щIалэхэр зэгурыIуэри абыхэм испыхэм я пщыр зыдэс чом зауэ иращIылIащ. Нарт щIалэхэр щэ екIуэгъуэ екIуащ ЖьакIэжьыр зыдэс чор къащтэн я мураду, испыдзэм ящыщ куэдми я пщэм нарт щIалэхэм я джатэхэр щыбзащ, нарт щIалэхэм я бжыхэри, хъуаскIэ пихыу, бийхэм я бгъэм щылыдащ, ауэ сыт ямыщIами, испыдзэр куэдти ятекIуэфакъым, чонри къащтэн ялъэкIакъым. ИтIанэ нарт щIалэхэр Уэрсэрыжь деж еупщIыну кIуахэщ. Уэрсэрыжьыр жьы дыдэ хъуати, абы къэхъун къэщIэн псори          ищIэрт. Нарт щIалэхэм Iуэхур щаIуатэм Уэрсэрыжь къажыриIащ:

–Фэ иджыри фыщIалэIуэщи испыдзэм фатекIуэу ЖьакIэжь зыдэс чор къыфхуэщтэнкъым, Сэтэней гуащи ЖьакIэжь къытефхыжыфынкъым. Нарт щауэфIхэри илъэс зекIуэ щежьакIэ, ахэр къэкIуэжыху фемыжьэу, нарт Уэзырмэс щIэхыухъыбар евгъащIи, ар фи гъусэу фыкIуэ ЖьакIэжьдеж. Уэзырмэс зекIуэ мыкIуауэ унэм дэсщи йозэш, нэгу зегъэужь нывдежьэнщ. Езыр гуащIэщ, лъэщщ.

Уэрсэрыжь и псалъэр зэрызыхахыу, нарт щIалэхэр зэщIэшасэри Уэзырмэс деж кIуахэщ. Уэзырмэс икъукIэ хабзэшхуэ зыхэлъ нартти щIалэ гупыр зы тхьэмахуэкIэ игъэшхащ, иригъэфащ. ИкIэм, нартхэм я къэкIуэкIэмкIэ щеупщIым,гупым жаIащ:

–Нартхэм гурылъ диIэщ ЖьакIэжь зыдэсиспы чор ткъутэу Сэтэней гуащэ къэтхьыжынуи, абыкIэ гъуазэ утхуэхъуну, укъытхэту, удипашэу Iуэхур тIэтыну арт.

–Хъуащ, сэ сыхьэзырщ, ауэ нартхэ я кхъуахъуэ Гуэргуэныжь ди гъусамэ, си гуапэт. Ар сыт Iуэхуми хуэIэзэнщ, и къаруми, и лIыгъэми гъунэ иIэкъым,– жиIащ Уэзырмэс.

Нарт Уэзырмэс – «Гуэргуэныжь ди гъусам нэхъыфIт» – щыжиIэкIэ къедгъэшэнщи гъусэтщIынщ,– нарт щIалэхэм жаIэри, абыхэм кхъуахъуэблэкIыу зы щIалэ гуэр Гуэргуэныжь дей ягъэкIуащ. ЩIалэм Гуэргуэныжь зы бгышхуэ гуэрым и щхьэм кхъуэм пэрыту къигъуэтащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Уэзырмэс

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 331

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: