ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

ЛIыгъэр зи фIыщIэр

ЗекIуэм хэтурэ, Уэзырмэс цIэрыIуэ хъуащ, лIыгъэ-шыгъэкIэ пэхъун ирихьэлIэркъым. Гъуэгу техьэмэ, шу пашэщ: гъуэгум щыгъуазэщи, и гъусэр щигъэгъуащэ къэхъуркъым. Унэм къихьэжмэ, и унэр хьэщIэ кIуапIэщ: шыгъупIастэкIэ ущIыхьэнукъым. ЦIэрыIуэ щыхъум, жагъуэгъуи игъуэтащ.

– И унэ исыращ псори зи фIыщIэр: и унэ исыр мыхъуамэ, апхуэдэ лIыгъэ къыкъуэкIынутэкъым,–жари ирахьэжьащ Уэзырмэс и жагъуэгъухэм.

Уэзырмэс ар щхьэкIуэ щыхъуащ.

И унэм ихьэжри и щхьэгъусэм жриIащ:

– Си унэ уисыж хъунукъым афIэкIа: дызэбгъэдэкIыжын хуейщ.

– Сыт къэхъуар? Уигу сыткIэ зэзгъэбгъа?

– Къэхъуаи щыIэкъым, си гуи нобгъакъым,–жиIащ Уэзырмэс.– Си лIыгъэр зыщалъагъур уи дежщ. Уэр мыхъумэ, схузэфIэкIын щымыIэу жаIэ си жагъуэгъухэм.

– Абы щыгъуэм сыт сщIэн? – ЖиIащ унэгуащэм.–Дызэдэпсэу щымыхъужынукIэ, си дыщым сегъэшэж.

– Уигу нэхъ пымыкIымрэ уи нэм нэхъ къыфIэнэмрэ уи Iыхьэщ: сызэблэн щыIэкъым – гур зэщIегъащIи, дэш.

– Хъунщ,–жиIащ унэгуащэм.– Зы закъуэкIэ сынолъэIужынущ: уи ныбжьэгъухэм къеджи, фадэ-пIастэ Iэнэ къахуэзгъащтэ – ягу фIыкIэ сыкъинэнщ.

Уэзырмэс и ныбжьэгъухэр къриджащ, и щхьэгъусэм фадэ-пIастэ Iэнэ къахуищтэри жэщищ-махуищкIэ игъэхьэщIащ.

ЖэщIищ-махуищкIэ щысауэ, Уэзырмэс и ныбжьэгъухэр унэм икIыжащ, езыр, Iэнэм бгъэдэсурэ улэуати, Iурихри жейм хилъэфащ.

И щхьэгъусэр жейм щыхилъафэм, унэгуащэм гур зэщIригъэщIащ, Уэзырмэс зэрыжейуэ гум ирилъхьэри гъуэгу тришащ.

Гъуэгу здытетым, Уэзырмэс къызэщыуащ.

– Дэнэ сыпшэрэ, унэм щхьэ сыкъипша? – еупщIащ и щхьэгъусэм.

– Уигу нэхъ пымыкIымрэ уи нэм нэхъ къыфIэнэмрэ здиш унэм къызжепIа?

– БжесIащ. ЖысIам сыхущIегъуэжакъым.

– УхущIемыгъуэжамэ,–жиIащ Уэзырмэс и щхьэгъусэм,– сигу нэхъ пымыкIри си нэм нэхъ къыфIэнэри уэрати, унэм укъисшащ.

Уэзырмэс, къызэфIэтIысхьэжри, гущхьэIыгъым еджащ:

– Нэгъэзэж. Мыбы лажьэ иIэкъым. Лажьэ зиIэр сэращ: жагъуэгъум сагъэжэкъуащ.

Игъэзэжри, Уэзырмэс и унэгуащэр и унэ иришэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ, Нарт Эпос, Уэзырмэс

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 122

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: