Псалъэжь: Ужьмэ, жьы хуэдэ щыти, ущIэмэ, щIэ хуэдэ щыт.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Уеплъмэ — гъуджэ, уеджэм —дэгу. (Мыл)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Жагъуэгъум хуэфащэр

Сосрыкъуэ яукIын мурад ящIауэ, и жагъуэгъухэр къещэрт. Къещэ щхьэкIэ зэкъуэхуауэ заIэригъыхьэртэкъым, бэлэрыгъ и хабзэтэкъыми.

ЗекIуэ къикIыжауэ, Сосрыкъуэ нартхэ я Iэхъуэм гъуэгущхьэм щрихьэлIащ.

– Нартхэ я хъыбар къызжеIэ,– Сосрыкъуэ нартхэ я Iэхъуэм щыхьащ.

– Нартхэ я хъыбар сэ дэнэ щысщIэн: махуэм сыIэхъуэщ, жэщым сыхьэдэ хъурейщ,– къыжриIащ Iэхъуэм.

– Нартхэ я хъыбар умыщIэмэ, гъуэгущхьэм щхьэ утет?– жери Сосрыкъуэ Iэхъуэм хуэгубжьащ.

Алыджхэ я унэм нартхэр зэрыщызэхэсыр игу къэкIыжри, Iэхъуэм жиIащ:

– Нартхэр жэщибл-махуибл хъуауэ Алыджхэ щызэхэсщ.

– Сыт къаухэсыр?

– Къаухэсыр хэт ищIэн?– жиIащ Iэхъуэм,– Сахыхьакъым-сахэкIакъым.

– КIуэ,– жиIащ Сосрыкъуэ,– нартхэ яхыхьи, къаухэсыр къысхуэщIэ.

Iэхъуэр нартхэ яхыхьащ, къаухэсыр зригъащIэри Сосрыкъуэ къыхуихьащ:

– УзэраукIынщ къаухэсыр.

Алыджхэ я унэ исым я гуахъуэ зырыз иригъэщIри, Сосрыкъуэ Iэхъуэм жриIащ:

– Гуахъуэр хьыи, Алыджхэ я бжэкъуагъым къуэгъэувэ.

Гуахъуэр ихьри, Алыджхэ я бжэкъуагъым къуигъэуващ Iэхъуэм.

– Иджы,– жиIащ Сосрыкъуэ,– Алыджхэ тегъази, хасэм мыр яхэдзэ: «Iэдэмрэ уадэмрэ япэ къежьар сыт?»

Iэхъуэм Алыджхэ тригъэзащ, хасэм яхыхьэри яхидзащ:

– Iэдэмрэ уадэмрэ япэ къежьар зыщIэ щыIэ?– жери.

– Iэдэращ,– жиIащ зым,– IэдэкIэ умыубыдмэ, уадэ пхуэщIрэ?

– Уадэращ япэ къежьар,– жиIащ нэгъуэщI зыми,– Уадэ уимыIэмэ, Iэдэ пхуэщIрэ?

Нартхэр зэдауэ хъуащ. Зэдауэурэ зэрыгъэплъри бжэкъуагъым къуэт гуахъуэхэм епхъуащ, гуахъуэр я зырыз хъурти, зэхэлъэдэжри я щхьэр къызэрекъутэхащ.

Iэхъуэр къахэкIыжри Сосрыкъуэ деж къэкIуэжащ:

– Нартхэ зэрыукIыжащ,– жери.

– Хуэфащэр къащыщIащ,– жиIащ Сосрыкъуэ. Шэсри и гъуэгу техьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 95

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: