Псалъэжь: Нэм фIэбэр Iэбэм еух.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Мэзым ибгъу, вым и бгъуитI. (Выуэч)

Къэплъыхъуэр

УIэгъэ щыхъуам

Сосрыкъуэ, зекIуэ ежьауэ, уIэгъэ хъуащ. УIэгъэ хъуауэ къигъэзэжри, и щауэгъу деж щепсыхащ. И щауэгъур къеIэзащ– уIэгъэр хуэгъэхъужакъым. УIэгъэр е щекIуэм, и бысымыр къеупщIащ:

– Сыт уи Iэзэгъуэ?– жери.

– Си Iэзэгъуэр си анэм къыбжиIэнщ,– жиIащ Сосрыкъуэ.

Сосрыкъуэ и щауэгъур Сэтэней деж кIуащ, Сосрыкъуэ и хъыбар хуихьри.

– Шыгъушыпс зэхэфщIи, чейм ифкIэ. Шыгъушыпсым хэвгъэтIысхьэмэ, хъужынущ,– къыжриIащ Сэтэней.

– Ар хъункъым, ар къехьэлъэкIынщ,– идакъым Сосрыкъуэ и щауэгъум.

– ЖысIар щIэ,– жери къыдигъэкIыжащ Сосрыкъуэ и щауэгъур.

Шыгъушыпс зэхащIэри чейм иракIащ, чейм итIысхьэри жэщибл-махуиблкIэ шыгъушыпсым хэсащ Сосрыкъуэ.

Жэщибл-махуибл дэкIри, Сэтэней къиIуэхуащ:

– Гу нызогъакIуэ, Сосрыкъуэ къысхуэфшэж,– жери.

Гу кIуэцIым гъущI Iунэр хэз ищIащ я дзэр къыдэгъээеяуэ.

Гум кърагъэтIысхьэри, Сосрыкъуэ къашэжащ, гур хъеиху, гъущI Iунэр къыхэуэу.

КъыздэкIуэжым, дзапэ уэрэд къыхидзэри, Сосрыкъуэ уIэгъэ кIыжагъащIэри гъущI Iунэри къыфIэIуэхуакъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 82

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: