Псалъэжь: КIэпIейкIэм щIэгупсысурэ сомыр хилъхьащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди чэтым щынэ хужь щIэзщ. (Жьэ, дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэу си къан…

(«Сосрыкъуэ и пшыналъэм» и япэ едзыгъуэр адыгэ лъэпкъхэм я деж зэрыщызекIуэр)

Къэбэрдейхэм зэрыжаIэр

 

Сосрыкъуэу си къан,

Сосрыкъуэу си нэху,

Зи мэIуху дыщафэ,

Афэр зи джанэ куэщI,

Дыгъэр зи пыIэ щыгу,

Ещыгуауэу уошэс,

Нарт хасэ уахохьэ,

Уи фэр пыхьэ-пыкIщ,

Уи гур ирагъэкIаи!

Дыгъуасэрей хасэм

Сытыр щаухэс?

Дыгъуасэрей хасэм

Сытыр къыщулъагъу?..

 

 

Абэзэхэхэм зэрыжаIэр

 

Саусырыкъуэу тикъан,

Саусырыкъуэу тинэф,

ЛIым иIуэфхэр зиащэ,

Ещыгуауэр зичатэ,

Арыкъ темэну къиугъэм

Ыщхьэ къиухьызы,

Хьэрам IуащхьэкIэ ыгъэзагъ…

 

 

Бжьэдыгъухэм зэрыжаIэр

 

Саусырыкъуэу тикъан,

Саусырыкъуэу тинэф,

Пчэ-мэIуфэр зиаф,

Лъыпсэр зипэIуэщыгу,

Ещыгуауэр зичат,

Пызыутрэ зипчыщхь,

Нарт щхьахьэ узысэгъакIуэм

Къэбарэу къэпхьыгъэр КъысаIу…

 

 

КIэмыргуейхэм зэрыжаIэр

 

Саусырыкъуэу сикъан,

Саусырыкъуэу синэф,

Афэхэр зиджэнэлъыпцI,

ЛъыщIэхэр зипэIуэщыгу,

Ещыгуауэр зичат,

Къыпызымынахэрэр зипчыщхь,

Нарт щхьахьэ узысэгъакIуэм

Хъэбарэу къэпхьыгъэр КъысаIу…

 

 

ХьэкIувхэм зэрыжаIэр

 

Сауэсырыкъуэу сицIыкIу,

имылъфыкъуэу сищау,

Сауэсырыкъуэу синэф,

Псыуэрыфэ зи нур,

Пчы-мэIуфэр зиащ,

Ащэр зиджэнэкуэкI,

ПчикIэр зипэIуэ щыгу,

Ещыгуауэр зикят,

ЛIыгъэм урэгъуазэ,

Цызэу уэ уэзэкIуэ,

Уизэуэгъу гуъих,

Гуэрэныгум уащIит,

Къайгъагъэр уищэн,

Зыфэсакъыж, симыгъу…

 

 

Хьэтыкъуейхэм зэрыжаIэр

 

Саусырыкъуэу тикъан,

Зынэхэр жьэгъуэшэуэ бын,

Зынэхэр гъущIышхуэ мащI,

Хьаджэбэджащэр зытеу,

Хьаджэбэджащэр зикIуакI,

СикIал сIуэнти,

Симылъф,

Силъфыгъ сIуэнти,

Нарт я бын

СыщIэлIыкIы…

 

 

Шапсыгъхэм зэрыжаIэр

 

Сауэсырыкъуэу тикъана,

Тимыкъаныххэу тинэфа,

ЧэмIуфэр зиащ,

Ащэр зидокэнэкуэкIа,

Лъыпсыр зипэIуэщыгу,

Ещыгуауэр зичат,

ПызыкъутыкIырэр зипчыщхьэ,

Наты щхьахьэ уздэкIуэм

Къэбарэу къэпхьыгъэр КъысэIуа…

 

 

Сирием зэрыщатхар

 

Саусырыкъуэу тикъан,

Саусырыкъуэу тинэф,

Пчы-мэIуфэр зиащ,

Ащэр зиджэнэкуэщI,

Лъыпсэр зипэIуэщыгу,

Ещыгуауэр зичат,

Пызыгъэчырэр зипчыщхь,

Зищхьэр абрэмыжь,

ЗынитIур жьэгъуэ щий,

Нарт щхьэхьэ уздэкIуэм

Щэуэ джэгуэгъу уэгъуэт,

Шым и щхьэкIуэрэ къэIуат,

ПэмыкIым емыIуэри

Уянэ епIуэнэр

Губгъэнэп…

 

 

Тыркум зэрыщатхар

 

Саусырыкъуэ тикъан,

Саусырыкъуэ тинэф,

ЗимэIуфэр дыщафэ,

Афэр зипэIуэщыгу,

Лъыпсэр зиджэнэкуэкI,

Ещыгуауэр зипчыщхь,

Нартыщхьэ къэпхьынэу

УзэкIуэм

ЩхьэкIуэу къэпхьыгъэр

КъысэIуа…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 189

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: