Псалъэжь: Ешхэ-ефэ нэхърэ джэгу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэрэ Тхъуэжьейрэ я тIасхъапIэр

Сосрыкъуэрэ Тхъуэжьейрэ я тIасхъапIэрСосрыкъуэ и щытхъум имыгъаплъэ щыхъум, нартхэ Сосрыкъуэ яукIын мурад ящIащ. Куэдрэ еща, мащIэрэ еща– Сосрыкъуэ и тIасхъапIи Тхъуэжьейм и тIасхъапIи къахуэхутакъым. И тIасхъапIэ къамыхутэмэ, яхуэукIынутэкъым. Уэрсэрыжь деж кIуащ нартхэр:

– Сосрыкъуэ и тIасхъапIэр къытхуэхутэ,– жари.

– ДжатэкIи шабзэкIи Сосрыкъуэ фыпэлъэщынукъым,– къажриIащ Уэрсэрыжь,– ФылъежьэкIи Тхъуэжьейм фыщIыхьэнукъым.

– АтIэ сыт тщIэнур?

– Жэщибл-махуиблкIэ фыкъыспэплъэ, сэ зыгуэр фхузэIусщэнщ,– жери нартхэр къыдигъэкIыжащ Уэрсэрыжь.

Нартхэр къыдигъэкIыжри, Уэрсэрыжь аргъуейм еджащ. Аргъуейр къэсри Уэрсэрыжь и пащхьэ къитIысхьащ.

– Зэхэпха нартхэ жаIар?– еупщIащ Уэрсэрыжь аргъуейм.

– Зэхэсхащ,– жиIащ аргъуейм.

– Зэхэпхамэ, ежьи, Сосрыкъуэрэ Тхъуэжьейрэ я тIасхъапIэр къэхутэ.

Аргъуейр ежьащ, махуищ дэкIри къигъэзэжащ.

– Къэпхута?

– Къэсхутащ,– жиIащ аргъуейм,– Тхъуэжьейм и шыкIэ налъэ къыстехуэри си зы дамэр икъутащ. Си зы дамэ идакъутэм, жьым сыкъэшэсри, сыкъэкIуэжащ.

– Сосрыкъуэрэ Тхъуэжьейрэ я тIасхъапIэр сыт?

– Сосрыкъуэ и тIасхъапIэр и куэпкъыщхьэрщ. Тхъуэжьей и тIасхъапIэр и лъэгурщ,– жиIащ аргъуейм.

– Ар дауэ, къэпщIа?

– Жейуэ сащрихьэлIэм, я щхьэм щызублэри си пэ дыдыр хэсIуурэ къэсхутащ. Сосрыкъуэ къыщыскIар си пэ дыдыр и куэпкъыщхьэм хэсхуа нэужьщ. И лъэгум сыщедзакъэм, Тхъуэжьейр къэскIащ.

ПIалъэр къыщысым, нартхэр Уэрсэрыжь деж ихьащ:

– Сыт къыджепIэн?– жари.

– Псыжь адрыщI шурылъэс фыщыджэгу,– къажриIащ Уэрсэрыжь,– Шурылъэс къывдэджэгумэ, фызэщиудынурэ Сосрыкъуэ къыфхэкIыжынущ. АпщIондэху Псыжь гъуаплъэ лъэмыж тефлъхьэ, лъэмыжым мафIэ щIэфщIыхьи, вгъэплъ. Сосрыкъуэ къыфхэкIыжрэ лъэмыжым къытехьэмэ, Тхъуэжьейм и лъэгур цIынэщи, щIижьыкIынущ. ИтIанэ и ужь фыкъихьэ: Сосрыкъуэ и куэпкъыщхьэр цIынэщи, Тхъуэжьейр имыIэжмэ, фхуэукIынущ.

Ар къащыжриIэм, нартхэр Псыжь зэпрыкIащ:

– Шурылъэс дыджэгунущ,– жари.

Сосрыкъуи ираджащ.

Шурылъэс яублэри, Сосрыкъуэ нартхэр зэщхьэщиудащ. Шурылъэсым хэтыху, нартхэм Псыжь гъуаплъэ лъэмыж тралъхьащ, мафIэ щIащIэри лъэмыжыр ягъэплъащ.

Нартхэр зэщхьэщиудри, Сосрыкъуэ къежьэжащ, Псыжь къыхэпкIэри къызэпрыкIыжащ. Лъэмыжым техьакъым– нартхэ ебзэджэкIащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 110

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: