Псалъэжь: Ныбэ Iейм шхын и пщIыхьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэрэ Шужьейрэ

Нартхэ я санэхуафэти, зы нарт тхьэмадэ ягъэгубжьри яхэкIыжащ.

– Тхьэмадэр къезыгъазэм си пхъур естынщ, – жиIащ Шужьей.

Сосрыкъуэ тхьэмадэм лъежьащ, пэуври къригъэгъэзащ. Тхьэмадэр санэхуафэм къахишэжри, Сосрыкъуэ Шужьей жриIащ:

– Уи пхъур кьызэт иджы, – жери.

– Си пхъур жэмыхъуэрылъхум дауэ естын? – идэжакъым Шужьей.

– Къызомытмэ, къыпфIэсхьынщ, – жиIащ Сосрыкъуэ. Шужьей щтэри и чом дыхьэжащ, санэхуафэм яхэкIыжри.

Шужьей кIэлъыкIуэри, Сосрыкъуэ Iуащхьэм тегъуэлъхьащ, лIа нэпщI зищIри.

– Сосрыкъуэ лIауэ Iуащхьэм телъщ, – хъыбар хуахьащ Шужьей.

– ЛIакъым, лIа нэпцI зищIауэ аращ, – жиIащ Шужьей, – ЛIарэ мылIарэ сщIэнщ, и лъэ кIуэцIыр фугъуэнрэ и лъэдий куцIыр къысхуэфхьмэ.

Сосрыкъуэ и лъэ кIуэцIыр яугъуэнри и лъэдий куцIыр къыхуахьащ.

– И лъэдий куцIыр хуабэщ, лIакъым, – жиIащ Шужьей, – Сигъэбэлэрыгъыну къызощэ.

– Жэмыхъуэрылъхум уи гур ирихащ, – жари нартхэ къещащ Шужьей.

Нартхэ къыщещым, Шужьей чом дэкIащ:

– Псэууэ къыщIэкIмэ, Щыблэм феджэ, – жери.

Сосрыкъуэ бгъэдыхьэри, Шужьей еIэбыхащ:

– Хьэм уезгъэшхынкъэ! – жери.

Сосрыкъуэ къыщылъэтри Шужьей и щхьэр джатэкIэ къызэгуихуащ. Езыр шабзэкIэ уати, Сосрыкъуэ техуакъым. Шужьей и щхьэр зэгуипIэжри чом дыхьэжащ.

– Щыблэм и уэгъуэмрэ си уэгъуэмрэ зэтехуащ, – жиIащ Шужьей, гъуаплъащIэр къриджэри унафэ хуищIащ:

– Си щхьэр дыж, щыбдыжкIэ зы гъуанэ къыхуэгъанэ.

Зы гъуанэ къигъанэри, Шужьей и щхьэр идыжащ гъуаплъащIэм.

Гъуанэм бадзэ ихьэри, Шужьей абы илIыкIащ. Шужьей и пхъур Сосрыкъуэ ихьащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 128

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: