ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Къуэш и щIеин къуэш ехьыж.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)

УздэщыIэр

Сосрыкъуэрэ Шужьейрэ

Нартхэ я санэхуафэти, зы нарт тхьэмадэ ягъэгубжьри яхэкIыжащ.

– Тхьэмадэр къезыгъазэм си пхъур естынщ, – жиIащ Шужьей.

Сосрыкъуэ тхьэмадэм лъежьащ, пэуври къригъэгъэзащ. Тхьэмадэр санэхуафэм къахишэжри, Сосрыкъуэ Шужьей жриIащ:

– Уи пхъур кьызэт иджы, – жери.

– Си пхъур жэмыхъуэрылъхум дауэ естын? – идэжакъым Шужьей.

– Къызомытмэ, къыпфIэсхьынщ, – жиIащ Сосрыкъуэ. Шужьей щтэри и чом дыхьэжащ, санэхуафэм яхэкIыжри.

Шужьей кIэлъыкIуэри, Сосрыкъуэ Iуащхьэм тегъуэлъхьащ, лIа нэпщI зищIри.

– Сосрыкъуэ лIауэ Iуащхьэм телъщ, – хъыбар хуахьащ Шужьей.

– ЛIакъым, лIа нэпцI зищIауэ аращ, – жиIащ Шужьей, – ЛIарэ мылIарэ сщIэнщ, и лъэ кIуэцIыр фугъуэнрэ и лъэдий куцIыр къысхуэфхьмэ.

Сосрыкъуэ и лъэ кIуэцIыр яугъуэнри и лъэдий куцIыр къыхуахьащ.

– И лъэдий куцIыр хуабэщ, лIакъым, – жиIащ Шужьей, – Сигъэбэлэрыгъыну къызощэ.

– Жэмыхъуэрылъхум уи гур ирихащ, – жари нартхэ къещащ Шужьей.

Нартхэ къыщещым, Шужьей чом дэкIащ:

– Псэууэ къыщIэкIмэ, Щыблэм феджэ, – жери.

Сосрыкъуэ бгъэдыхьэри, Шужьей еIэбыхащ:

– Хьэм уезгъэшхынкъэ! – жери.

Сосрыкъуэ къыщылъэтри Шужьей и щхьэр джатэкIэ къызэгуихуащ. Езыр шабзэкIэ уати, Сосрыкъуэ техуакъым. Шужьей и щхьэр зэгуипIэжри чом дыхьэжащ.

– Щыблэм и уэгъуэмрэ си уэгъуэмрэ зэтехуащ, – жиIащ Шужьей, гъуаплъащIэр къриджэри унафэ хуищIащ:

– Си щхьэр дыж, щыбдыжкIэ зы гъуанэ къыхуэгъанэ.

Зы гъуанэ къигъанэри, Шужьей и щхьэр идыжащ гъуаплъащIэм.

Гъуанэм бадзэ ихьэри, Шужьей абы илIыкIащ. Шужьей и пхъур Сосрыкъуэ ихьащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 115

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: