Псалъэжь: Дыгъурыгъуур мэжэщIалIэмэ, и шырыр ешхыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Сосрыкъуэрэ Шужьейрэ (2)

Шужьей пхъу дахэ иIэт. Шужьей и пхъум и хъыбар Iури цIэрыIуэ хъуащ, псэлъыхъухэр къыхуопсых, арщхьэ дзы яфIищурэ зыми яхудэкIуэркъым.

— Шужьей и пхъум сылъыхъунщ, — жери, зы щауэ къэшэсащ. КъыздэкIуэм, Iэхъуэ ирихьэлIэри, еупщIащ:

— Шужьей и унэ сыщыгъэгъуазэ, — жери.

— Шужьей и унэр унэ хужь кIыхьщ, — къыжриIащ Iэхъуэм. – БанапцIэ сэрейкIэ къэхухьащ, я бжэIупэр псэлъыхъум яутэурэ бдзантхьэ ятIэ хъуащи, ухэнэмэ, уукIытэжынщ.

— Банэ пIураулъэф, – жери шур Iэхъуэм блэкIащ, Шужьей и унэм ирихулIэри, шыр шы фIэдзапIэм щигъэбэяуащ, езыр Шужьей и пхъум деж ихьащ. Щауэр Шужьей и пхъум бгъэдэсыху, куэбжэр ирагъэжалIэри, пхъэрыгъажэ ирагъэлъэдэжащ:

— ЛIыгъэ иIэмэ, дэкIыжынщ, – жари.

Ар щхьэкIуэ щыхъури, щауэр унэм къикIыжащ, и зы шабзэ бжэIупэм щыхисэри банапцIэ сэрейр шыбгъэкIэ ирищIыкIащ.

Шур дэкIыжа нэужь, шабзэм и гугъу хуащIащ Шужьей. Хэт еIами, шабзэр къыхэзычыжыфын къахэкIакъым.

— Шабзэр къыхэзычыжыфым си пхъур естынщ, — жери хъыбар игъэIуащ Шужьей.

Сосрыкъуэ деж нэсащ шабзэм и хъыбар. Шэсри, Шужьей и унэм ихьащ Сосрыкъуэ.

— Шабзэр къыхэзычыжыфым уи пхъур ептыныр пэж? — еупщIащ ар Шужьей.

— Пэжщ, естынущ, — жиIащ Шужьей.

Шабзэм бгъэдыхьэри къеплъащ-неплъащ Сосрыкъуэ. ЕIа щхьэкIэ къыхухэчакъым. Жэщым псы щIикIэурэ игъэтIасхъэри къыхичащ шабзэр.

— Уи пхъур къызэт — шабзэр къыхэсчащ, — жиIащ Сосрыкъуэ.

— ТхьэгъэпцI цIыкIу, — къещащ Шужьей, — псы щIэпкIэурэ къэбгъэтIасхъэри къыхэпчащ шабзэр. Си пхъур щIостын бдэслъэгъуакъым.

— Къызумытмэ, пфIэсхьынщ, — жери Сосрыкъуэ Шужьей и унэ икIыжащ.

Шабзэр хэзыса щауэм лъэщIыхьэри, зэтригъэувыIащ.

— Уэри щхьэкIуэ уиIэщ, сэри щхьэкIуэ сиIэщ, — жриIащ Сосрыкъуэ щауэм. — Шужьей бий сщIынущи, гъусэ къысхуэхъу.

— Хъунщ, — жиIащ щауэм, — щхьэкIуэ схьыуэ сыкIуэжынкъым, гъусэ сыпхуэхъунщ.

Сосрыкъуэ Iуащхьэм теуващ, щауэм Iуащхьэ лъапэр увыпIэ ищIащ: Шужьей и къуажэм цIыхуи къыдагъэкIыркъым, цIыхуи дагъыхьэркъым.

Лъэпщ деж кIуэри, шабзитI иригъэщIащ Шужьей. КIыщым къыздикIыжым, шыр щтэри Шужьей уанэм къихуащ, шым къыщехуэхым зы шабзэр Iэпыхури зэпыщIыкIащ. Зы шабзэр ихьри унэм ихьэжащ Шужьей. Къыхуэнар зы шабзэщ, и бийр тIу мэхъу. И пхъур къриджащ.

— Iуащхьэм тетым сеуэн, хьэмэ Iуащхьэ лъапэм тетым сеуэн? — еупщIащ и пхъум.

— Iуащхьэм тетым еуэ, — жиIащ Шужьей и пхъум.

«Щауэм дихьэхащ си пхъур», — жери хузэгуэпри Шужьей дэкIащ, шабзэр зэIуидзэри, Iуащхьэ лъапэм тетым еуащ. Шужьей уэщхъу и хабзэтэкъыми, шабзэр бгы лъапэм тетым техуэри, щауэр и пIэ къригъэкIакъым.

— Зыр сукIамэ, адрейм сыт лъэкIыжын? — жери Шужьей игу зэгъэжащ.

Щауэр Шужьей къызэриукIар щилъагъум, Сосрыкъуэ лIа нэпцI зищIауэ, Iэхъуэр ирихьэлIащ. Йоплъри — псэ хэтыж хуэдэкъым: ахъибыхъи жиIэркъым. Къыдыхьэжри, Шужьей еупщIащ Iэхъуэр:

— Сосрыкъуи букIа? — жери.

— СукIакъым, — къыжриIащ.

— Дауэ умыукIынрэ: лIауэ телъщ Iуащхьэм.

— ЛIа нэпцI зищIащ, — жиIащ Шужьей. ЛIарэ псэурэ къэсщIэнщ, и лъэдакъэр фугъуэнрэ и лъэдий куцIыр къысхуэфхьмэ.

КIуэри, Сосрыкъуэ и лъэдакъэр яугъуэнащ, и лъэдий куцIыр кърахри Шужьей къыхуахьащ. И лъэдакъэр щаугъуэнми и лъэдий куцIыр къыщрахми зигъэхъеякъым Сосрыкъуэ.

Шужьей куцIым епэмащ.

— ЛIакъым, псэущ, лIа нэпцI зищIауэ аращ, — жиIащ Шужьей. — И лIыхъужьыгу мэжьэражьэри щылъщ.

Щауэр зэриукIам щхьэкIэ и адэм игу хуэплъырти, Шужьей и пхъур къещащ:

— Щтэм зищIэжыркъым, ди адэ: и лIыхъужьыгукъым жьэражьэр, и хьэдэжьыгущ жьэражьэр, — жери.

И пхъур къызэрещар щхьэкIуэ щыхъуауэ, Шужьей шэсри Iуащхьэм дэкIащ, Сосрыкъуэ щхьэщыхьэри:

— Ущылъ зэпыти! — жиIащ.Уи щхьэр фIэсхынкъэ! — жери и джатэм епхъуащ.

— Сыщылъ зэпыткъым! — жери Сосрыкъуэ къызэфIэуващ, Шужьей джатэ Iэтыгъуэ иригъэхуакъым: къеуэри и щхьэр тIууэ къызэгуихуащ.

Шужьей иукIщ, и пхъур ихьри Сосрыкъуэ ежьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 116

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: