Псалъэжь: Гурыщхъуэ шрыщхъуэ ухуешэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэрэ иныжьхэмрэ

Хы Iуфэм Iухьауэ, хутыкъуэри, Сосрыкъуэ иныжьхэм яIэрыхьащ.

– Тхуэмыгъуэтыр къэдгъуэтащ, утшхынкъэ иджы!– жаIащ иныжьхэм.

ЯIэщIэкIынутэкъыми, иныжьхэм бзаджагъэ яхуекIуэн мурад ищIащ Сосрыкъуэ.

– Сэ сыфшхкIэ, фи ныбэ из хъункъым,– жиIащ Сосрыкъуэ. – Хым фыхэплъэт.

– Сыт, дыхэплъэмэ?– хым хэплъащ иныжьхэр.

Хыр жьым зэрихуэрти, хы гущIыIум толъкъун Iэтэхэр щызекIуэрт.

– Джей къежьащ– хы гущIыIум щыджэгур флъагъуркъэ? Хым фыхыхьи, джейр фи Iэрылъхьэщ,– яжриIащ Сосрыкъуэ иныжьхэм, толъкъун Iэтэхэр яригъэлъагъури.

– Пэжи жыпIэр!– гуфIащ иныжьхэр, зэрехьэжьэри хым хэлъэдащ.

Iэбэрабэ щхьэкIэ, джей къаIэрыхьэркъым иныжьхэм.

– Фи лъэгуажьэм нэсщ фызэрыхыхьар. ФыхэкIуати, къыфIэрыхьэнщ,– егуоуащ Сосрыкъуэ иныжьхэм.

Иныжьхэр хым хэкIуэтащ. ХэкIуэта щхьэкIэ, джейр къаIэрыхьэркъым.

– Фи бгым нэс фIэкI фыхэмыхьауэ къыфIэрыхьэн? ФыхэкIуэтэIуэ,– жиIащ Сосрыкъуэ.

Иныжьхэр нэхъри хэкIуэтащ хым, итIани къаIэрыхьэркъым джейр.

– Джейр хы Iуфэм Iyc фи гугъэ– фыхэкIуатэ нэхъри!– ящIэгубжьащ Сосрыкъуэ.

Я дамащхьэм псыр къытрикIэху, хым хэкIуэтащ иныжьхэр.

– Хъуащ иджы!– жери Сосрыкъуэ щIыIэ зрищIэкIащ, хьэуазэ хикIутэурэ иныжьхэр хым хигъащтхьэри шэсыжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 145

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: