Псалъэжь: Сыт зэмани езым и фащэ щыгъыжщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэрэ иныжьхэмрэ (2)

ЗекIуэ ежьауэ ягъэхутыкъуэри, Сосрыкъуэ иныжьхэм къаувыхьащ.

– Дигу пхуэплъырт Iэджэ щIауэ. УкъытIэрыхьа иджы, Сосрыкъуэ?

– СыфIэрыхьамэ, сыт къызэфщIэнур?– къыфIэмыIуэху нэпцI зищIащ Сосрыкъуэ.

– УдукIынущ– уэтщIэнур пщIэркъэ?– жаIащ иныжьхэм.– МащIэ щIа уи гугъум дызэригъалIэрэ!

– СывукI. СывукIкIэ къызэхьэлъэкIыркъым. Сигу къеуэ щыIэщ,– жиIащ Сосрыкъуэ.

– Сыт уигу къеуэр?

– Зыгуэрым согупсысри, схузэхэхуркъым. Мэуи согупсыс, мэуи сыкъогупсысыж– нэхъ иныр къысхуэщIэркъым. КъысхуэмыщIауэ сызэрывукIынуращ сигу къеуэр.

– КъыджепIэркъэ-тIэ– дэри дегупсысынщ,– жаIащ иныжьхэм.

– Фегупсысынумэ, мыращ,– жери Сосрыкъуэ хъыбар яхуиIуэтащ иныжьхэм.– Зыв диIащ нартхэ. Хьэрэмэ Iуащхьэ кIэбдз лъакъуэкIэ теувамэ, и фIалъэ лъакъуитIыр Iуащхьэмахуэ нэсырт, псафэ ежьамэ, Псыжь псыхъуэ псы ткIуэпс къыдинэртэкъым.

– Емынэти!– ягъэщIэгъуащ иныжьхэм.

– Емынэт, бгъэм дыхимыгъэкIыжатэмэ,– жиIащ Сосрыкъуэ.– Зы бгъэжь къеухри выр ипхъуэтащ, уэгум ирихьэри выр ишхащ, бгъэм вы блатхьэр къыIэпыхуащ, вы блатхьэр ди чыцIыхъуэм и нэм щIэхуащ. И нэм башыпэкIэ щIэIэбэрэбыхьа щхьэкIэ, блатхьэр къыхущIэхыжакъым. «Си анэм къыщIезгъэхыжынщ»,– жери къыдыхьэжащ чыцIыхъуэр. ЦыкIуэкIыкIкIэ щIэIэбэри, и анэм блатхьэр къыщIихыжащ, къыщIихыжри псыхъуэм дидзащ.

Псыр къиури блатхьэр ирихьэжьащ, ныджэм тридзэри щIы трищIэжащ блатхьэм, щIым къуажэ тетIысхьащ. Къуажэр тесурэ, щIыр жэщкIэ хъей хъуащ. «ЩIыр щIэхъейр къэтщIэнщ»,– жари къуажэр еплъэкIуащ. Блатхьэм и къуапэ къыщIэщати, бажэ къеуэсауэ жэщкIэ къакIуэурэ къедзэгъурт, арат щIыр щIэхъейр. Бажэр къаукIащ, и фэр трахын щIадзэри, зэрагъэдзэкIыфакъым. Щымыхъум, и зы джабэр трахри бажафэ пыIэ зырыз яхурикъуащ. Зы фыз псыхьэ кIуауэ ирихьэлIэри, бажэр пхъэхькIэ зэригъэдзэкIащ, джабэ лъэныкъуэр трихыжати, апхуэдиз химылъхьэжауэ и къуэм пыIэ хурикъуакъым.

– ГъэщIэгъуэныр къыджепIаи!– зэщIэкъугъащ иныжьхэр.

– Иныжьхэм лIыгъэ фызэриIэр сощIэ, акъыли фиIэмэ, фегупсыс: хэт нэхъ ин, хэт нэхъ пIащэ? Сегупсысурэ, си щхьэр тескъутащ– нэхъ иныр къысхуэщIэркъым. Аращ сигу къеуэр– нэхъ иныр къысхуэмыщIауэ хьэдрыхэ сызэрыкIуэнуращ,– жиIащ Сосрыкъуэ.

– Нэхъ иныр IупщIкъэ: выр уэгум изыхьа бгъэращ,– жиIащ иныжьхэм ящыщ зым.

– Бгъэракъым, вы блатхьэр зи нэм щIэхуа чыцIыхъуэращ,– пэрыуащ абы зы.

– Уи адэм и бынщ ар! ЧыцIыхъуэм и нэм блатхьэр къыщIэзыхыжаращ,– тIуми япэуващ ещанэр.

НэгъуэщI зыи къахэуащ:

– Вы блатхьэм егъуа бажэращ,– жери.

– Хьэуэ, бажэр пхъэхькIэ зэзыгъэдзэкIа фызыращ,– къэуващ нэгъуэщI зыи.

Зэдауэурэ зэщыхьэжри зэрыукIыжащ иныжьхэр. Сосрыкъуэ, зэщэр арати, иныжьхэр щызэрыукIыжым:

– Хуэзэр фэсщIакъэ!– жери шэсри ежьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 120

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: