ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Зи бзэ IэфI щынэр мэлитI ящIоф.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)

УздэщыIэр

Сосрыкъуэ зэраукIар (4)

«Шурылъэс дыджэгунущ», – жари Сосрыкъуэ нартхэм ираджащ.

Хьэрэмэ Iуащхьэ кIуэри, шурылъэс зэдэджэгуащ. Шурылъэс зэдэджэгури, Сосрыкъуэ нартыжьхэр ирикъухьащ, я шыр къызэщIикъуэри къихуащ.

Жагъуэгъу къыхуэхъури, Сосрыкъуэ яукIын мурад ящIащ нартхэм.

 – Хьэрэмэ Iуащхьэ жаншэрхъ къедгъэжэхынущ, – жари Сосрыкъуэ ираджащ.

Нартхэр Хьэрэмэ Iуащхьэ къытеуващ, жаншэрхъ кърагъэжэхри, Сосрыкъуэ къегуоуащ:

 – НатIэкIэ къеуэ, Сосрыкъуэ! – жари.

НатIэкIэ еуэри, Сосрыкъуэ жаншэрхъыр Хьэрэмэ Iуащхьэ дрихуеижащ.

 – Упсэу? – къеплъыхащ нартхэр Хьэрэмэ Iуащхьэ.

 – Сыпсэущ, – жиIащ Сосрыкъуэ.

ЕтIуанэуи кърагъэжэхащ жаншэрхъыр:

 – БлыпкъкIэ къеуэ! – жари.

БлыпкъкIэ еуэри, жаншэрхъыр дрихуеижащ.

 – Упсэу? – къеплъыхащ нартхэр Хьэрэмэ Iуащхьэ.

 – Сыпсэущ! – жиIащ Сосрыкъуэ.

Жаншэрхъыр кърагъэжэхри:

 – БгъэгукIэ къеуэ! – жаIащ нартхэм.

БгъэгукIэ еуэри, жаншэрхъыр Iуащхьэм дрихуеижащ.

 – Упсэу? – къегуоуащ нартхэр.

 – Сыпсэущ, – жиIащ Сосрыкъуэ, – фи ней къысщыхуэ! Нартыжьхэр зэхэувэжащ.

 – Мыбы дэ дыпэлъэщынукъым. НэжьгъущIыдзэм девгъэчэнджэщ, – жари нэжьгъущIыдзэм деж ягъэкIуащ.

 – КуэпкъкIэ къевгъауэ, – къажриIащ нэжьгъущIыдзэм. Жаншэрхъыр Хьэрэмэ Iуащхьэ къраутIыпщхьэхри, нартхэр

Сосрыкъуэ къегуоуащ:

 – КуэпкъкIэ къеуэ! – жари.

Жаншэрхъым куэпкъкIэ щеуэм, Сосрыкъуэ и куитIыр пихащ. Сосрыкъуэ и псэр хэкIрэ пэт, нартхэр къыщхьэщылъэдащ.

 – Бланэл хэт ишхын, бланэлъ хэт ирифын? – джащ нартхэр.

Ныбгъуэр къэлъэтащ. Сосрыкъуэ къеплъщ:

 – Бланэли сшхыркъым, бланэлъи сефэркъым, – жери ныбгъуэр лъэтэжащ.

 – Си дамэпкъым хэлъа гуащIэр уи дамэпкъым къыхилъхьэ! – кIэлъыджащ Сосрыкъуэ ныбгъуэм.

Ныбгъуэм и ужькIэ дыгъужьыр къэсащ. Сосрыкъуэ къыщилъагъум:

 – Бланэли сошх, бланэлъи софэ, – жиIащ дыгъужьым. – Сосрыкъуэ и ли сшхынкъым, Сосрыкъуэ и лъи сефэнкъым.

Ар жери, дыгъужьым IуигъэзыкIыжащ.

 – Си гуащIэм щыщ уи пщэм тхьэм къихилъхьэ! – кIэлъыджащ Сосрыкъуэ дыгъужьым.

Вындыжьри къэлъэтащ.

 – Сосрыкъуэ илрэ Сосрыкъуэ илърэщ си нэ къызыхуикIыр, – жиIащ вындыжьым.

 – IукIэ укIэцIрэ тхыцIэкIэ угъуалъхьэу тхьэм укъигъанэ! – ебгащ Сосрыкъуэ вындыжьым.

Сосрыкъуэ зэрелъэIуар ныбгъуэмрэ дыгъужьымрэ къахуищIащ. Вындыжьыр IукIэ кIэцIрэ тхыцIэкIэ гъуалъхьэу къэнащ. Езыр Хьэрэмэ Iуащхьэ щIалъхьащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 115

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: