Псалъэжь: Анэ-адэм шэч яхуумыщIыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэ Уэзырмэдж хасэм къыхешыж

Уэзырмэдж жьы хъури жьэгум дэтIысхьэжащ, нартхэ шэсмэ, ядэшэсыжыркъым, зекIуэ ежьэмэ, ядежьэжыркъым. Зи ныбжь нэсар яукIыж хабзэти:

– И ныбжь нэсащ, Уэзырмэдж дыукIыжынщ, – жаIащ нартхэм. Хасэм унафэ я;щIри, Уэзырмэдж лIыкIуэ хуагъэкIуащ:

– Уи ныбжь нэсащ, удукIьгжынущи, хасэм къытхыхьэ, – жари.

Уэзырмэдж нэщхъейуэ жьэгум дэтIысхьэжащ. Зэрынэщхъейм гу лъитэри, Сэтэней къеупщIащ:

– Щхьэ унэщхъей? – жери.

– Сынэщхъеинкъэ, – жиIащ Уэзырмэдж, – Си ныбжь нэсащи, нартхэ къызагъэджащ.

– КъущагъэджакIэ укIуэнщ, – къыжриIащ Сэтэней.

– Дауэ сыкIуэн: сыкIуэмэ, саукIынущ.

– УаукIынкъым, – жиIащ Сэтэней, – КъущагъэджакIэ кIуэ. Хасэм уахыхьэмэ, бжьэ къуатынущ. Бжьэ къуатмэ, къеIых, ауэ уахуемыфэ. Ухъуахъуэурэ кIыхьлIыхь зыщI, сэ зы щауэ къуапцIэ нэзгъэкIуэнущи, ар нэсыху, бжьэм уахуемыфэ. Щауэ къуапцIэр ныфхыхьэмэ, хъуэхъубжьэр абы къет.

АбыкIэ зэгурыIуэри, Уэзырмэдж хасэм кIуащ. ЖьантIэм дашэри ягъэтIысащ Уэзырмэдж, бжьэ къыIэщIагъэуващ. Хъуэхъубжьэм блащхъуэжьей хагъэтIысхьащ.

Уэзырмэдж яфIэхъуахъуэурэ и псалъэр кIыхь яфIищIащ.

– Укъефэркъэ, ди тхьэмадэжь! – къыжраIэ щхьэкIэ Сэтэней къыжриIар ещIэжри, Уэзырмэдж яхуефэркъым, хъуахъуэр кIыхь ещI.

Абы здыхэтым, зы щауэ къуапцIэ яхыхьащ хасэм.

– Нартхэ къысхуагъэфэща хъуэхъубжьэр уэ пхузогъэфэщэж, щауэфI, – жери Уэзырмэдж хъуэхъубжьэр къыхуишиящ щауэ къуапцIэм.

– Ар хъункъым, бжьэр уэращ зыхуэдгъэфэщар, – жаIащ нартхэм.

– Сэ хъуэхъубжьэ схуэфащэкъэ, нартхэ! – жери щауэ къуапцIэм бжьэр Уэзырмэдж къыIихащ, и пащIэкIэмкIэ блащхъуэжьейр фалъэ джабэм иригулIри бжьэр ирифащ.

Бжьэр ирифри, Уэзырмэдж хасэм къахишыжащ:

– Уи унэ екIуэлIэж, тхьэмадэ! – жери.

Езыр хасэм къыхэнэри, «шурылъэс» щыжаIэм, шурылъэс ядэджэгуащ, и лъэгум щIигъэплъри къахэкIыжащ…

Уэзырмэдж унэм щихьэжым, Сэтэней къеупщIащ:

– Сыт щыплъэгъуа хасэм? – жери.

Щилъэгъуар иIуэтэжащ Уэзырмэдж, щауэ къуапцIэм и гугъу хуищIащ.

– Ар Сосрыкъуэщ, – къыжриIащ Сэтэней, – Сосрыкъуэ шынэхъыщIэкIэ къэпщтэн, хьэмэрэ уи къуэмэ, нэхъ къапщтэрэ?

– Си шынэхъыщIэмэ, сыхуэгубжьынт, – жиIащ Уэзырмэдж, – Си къуэмэ, нартхэ сахуэгъэзат.

– АтIэ уи къуэщ, – къыжриIащ Сэтэней гуащэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 152

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: