ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: КъыпкIэлъымыкIуэм узыкIэлъигъэкIуэнукъым.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

УздэщыIэр

Сосрыкъуэ Уэзырмэдж хасэм къыхешыж

Уэзырмэдж жьы хъури жьэгум дэтIысхьэжащ, нартхэ шэсмэ, ядэшэсыжыркъым, зекIуэ ежьэмэ, ядежьэжыркъым. Зи ныбжь нэсар яукIыж хабзэти:

– И ныбжь нэсащ, Уэзырмэдж дыукIыжынщ, – жаIащ нартхэм. Хасэм унафэ я;щIри, Уэзырмэдж лIыкIуэ хуагъэкIуащ:

– Уи ныбжь нэсащ, удукIьгжынущи, хасэм къытхыхьэ, – жари.

Уэзырмэдж нэщхъейуэ жьэгум дэтIысхьэжащ. Зэрынэщхъейм гу лъитэри, Сэтэней къеупщIащ:

– Щхьэ унэщхъей? – жери.

– Сынэщхъеинкъэ, – жиIащ Уэзырмэдж, – Си ныбжь нэсащи, нартхэ къызагъэджащ.

– КъущагъэджакIэ укIуэнщ, – къыжриIащ Сэтэней.

– Дауэ сыкIуэн: сыкIуэмэ, саукIынущ.

– УаукIынкъым, – жиIащ Сэтэней, – КъущагъэджакIэ кIуэ. Хасэм уахыхьэмэ, бжьэ къуатынущ. Бжьэ къуатмэ, къеIых, ауэ уахуемыфэ. Ухъуахъуэурэ кIыхьлIыхь зыщI, сэ зы щауэ къуапцIэ нэзгъэкIуэнущи, ар нэсыху, бжьэм уахуемыфэ. Щауэ къуапцIэр ныфхыхьэмэ, хъуэхъубжьэр абы къет.

АбыкIэ зэгурыIуэри, Уэзырмэдж хасэм кIуащ. ЖьантIэм дашэри ягъэтIысащ Уэзырмэдж, бжьэ къыIэщIагъэуващ. Хъуэхъубжьэм блащхъуэжьей хагъэтIысхьащ.

Уэзырмэдж яфIэхъуахъуэурэ и псалъэр кIыхь яфIищIащ.

– Укъефэркъэ, ди тхьэмадэжь! – къыжраIэ щхьэкIэ Сэтэней къыжриIар ещIэжри, Уэзырмэдж яхуефэркъым, хъуахъуэр кIыхь ещI.

Абы здыхэтым, зы щауэ къуапцIэ яхыхьащ хасэм.

– Нартхэ къысхуагъэфэща хъуэхъубжьэр уэ пхузогъэфэщэж, щауэфI, – жери Уэзырмэдж хъуэхъубжьэр къыхуишиящ щауэ къуапцIэм.

– Ар хъункъым, бжьэр уэращ зыхуэдгъэфэщар, – жаIащ нартхэм.

– Сэ хъуэхъубжьэ схуэфащэкъэ, нартхэ! – жери щауэ къуапцIэм бжьэр Уэзырмэдж къыIихащ, и пащIэкIэмкIэ блащхъуэжьейр фалъэ джабэм иригулIри бжьэр ирифащ.

Бжьэр ирифри, Уэзырмэдж хасэм къахишыжащ:

– Уи унэ екIуэлIэж, тхьэмадэ! – жери.

Езыр хасэм къыхэнэри, «шурылъэс» щыжаIэм, шурылъэс ядэджэгуащ, и лъэгум щIигъэплъри къахэкIыжащ…

Уэзырмэдж унэм щихьэжым, Сэтэней къеупщIащ:

– Сыт щыплъэгъуа хасэм? – жери.

Щилъэгъуар иIуэтэжащ Уэзырмэдж, щауэ къуапцIэм и гугъу хуищIащ.

– Ар Сосрыкъуэщ, – къыжриIащ Сэтэней, – Сосрыкъуэ шынэхъыщIэкIэ къэпщтэн, хьэмэрэ уи къуэмэ, нэхъ къапщтэрэ?

– Си шынэхъыщIэмэ, сыхуэгубжьынт, – жиIащ Уэзырмэдж, – Си къуэмэ, нартхэ сахуэгъэзат.

– АтIэ уи къуэщ, – къыжриIащ Сэтэней гуащэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 132

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: