Псалъэжь: ПцIыупсым и пэж закъуэр хьэм Iэпеч.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Зи кIэр памычу бом щIэмыхьэ. (Кхъужь)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэ Уэзырмэдж хасэм къыхешыж (2)

Нартхэ жьы хъур яукIыж я хабзэти, Уэзырмэдж и ныбжьыр щынэсым, ирагъэджащ:

— Алыджхэ я унэ къихьэ, — жари.

Алыджхэ я унэ ихьэмэ, къыщIэлъыр ищIэжырти, Уэзырмэдж, ежьэн щыхъум, Сэтэней гуащэ къыжриIащ:

— Алыджхэ я унэ уихьэмэ, бжьэ къуатынущ. Бжьэ къуаткIэ уахуемыфэ. Жэщибл-махуиблкIэ яхэс, уафIэхъуахъуэурэ. Ебланэ махуэм бжэ къуагъым зы щауэ къуапцIэ къыкъуэкIынущи, бжьэр абы ет.

— Хъунщ, — жери, Уэзырмэдж ежьащ, Алыджхэ я унэм ихьэри бжьэ къратащ. Сэтэней мыдэкIэ Сосрыкъуэ игъэIущри, Уэзырмэдж кIэлъыдигъэкIащ.

Уэзырмэдж хасэм яхыхьащ, хъуахъуэурэ жэщибл-махуиблкIэ Алыджхэ я унэ исащ. Ебланэ махуэм бжэ къуагъым зы щауэ къуапцIэ къыкъуэкIащ.

— Мыр нартхэ я хъуэхъубжьэщ, — жиIащ Уэзырмэдж жьантIэм здыдэсым. — Нартхэ сэ къысхуагъэфэщащ, сэ уэ пхузогъэфэщэж. СIыхи, бжьэм къытхуефэ, щауэхъу!

Сосрыкъуэ нартхэ къацIыхуртэкъым, абы и пэкIэ ялъэгъуатэкъым.

КъэIэбэри, бжьэр Сосрыкъуэ Iихащ. Шэджыблэ хэсти, шэджыблэр фалъэм пащIэкIэкIэ ириIулIри, Сосрыкъуэ мэрэмэжьейр ирифащ.

Бжьэр къезытам дежкIэ зигъазэри:

— Тхьэмадэжь, — жиIащ, — ирикъункъэ Алыджхэ узэрисар? Унэ уиIэмэ, екIуэлIэж, — жери щхьэгъубжэм къыдигъэлъащ, зыкъызэкъуихри Iэнэм пэрыс нартыжьхэр къызэбгрихуащ…

Уэзырмэдж Сэтэней гуащэ деж къэсыжащ:

— Зы щауэ къуапцIэ нытхыхьэри, дызэбгрихуащ, си дзажэналъищи хикъутыхьащ, — жери.

— Щауэ къуапцIэр шынэхъыщIэкIэ къэпщтэн, хьэмэрэ апхуэдэкъуэ сиIащэрэт жыпIэрэ? — къеупщIащ Сэтэней Уэзырмэджым.

— Си шынэхъыщIэмэ, сыхуэгубжьынт, — жиIащ Уэзырмэдж. — Си къуэмэ, нартхэ сахуэгъэзат.

АтIэ и хъер улъагъу, — къыжриIащ Сэтэней гуащэ. — Щауэ къуапцIэр уи къуэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 150

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: